Gatelys og lys langs gang og sykkelveg

Neskollen Velforening har bedt ordfører se på saken med lys på Neskollen

Her er brevet vi sendt ordfører.

Viser til info publisert på Nes kommune sine hjemmesider vedrørende avslåtte veilys.
Neskollen Velforening har ved flere anledninger, på tidligere årlige møter med kommunen, spilt inn forslag om å justere tidene lyset på Neskollen er tent fremfor å praktisere sommerslukking. 
Anleggene på Neskollen er av nyere dato (store deler er LED lys, dette vet vi da vi selv drifter og koster store deler av dette nettet) )og har trolig innretninger som gjør at man automatisk kan styre tiden lyset står på avhengig av årstid og periode med behov for lys. Dersom dette ikke finnes er det en enkel og rimelig løsning med astrour/verdensur. Saken er at lyset på Neskollen i flere perioder fint kunne ha tent senere og slukket tidligere. Riktig innstilling hadde gitt lys i de nødvendige antall timer hvert døgn året igjennom til samme kostnad som man i dag har med praktisering av sommerslukking.
Med sommerslukking er det spesielt perioder på kveld og tidlig natt hvor det blir mørkt. En ytterligere forlengelse av sommerslukking vil medføre at disse periodene bare blir lengre.
Neskollen Velforening har relativt nylig deltatt på trygghets vandringer i regi av Nes Kommune. Konklusjonen fra disse vandringene var fra første stund at belysning var et av de viktigste virkemidlene for å skape trygghet og redusere graden av uønskede hendelser. Det kan nevnes at Neskollen Velforening i 2018 brukte godt over 200 000 kroner for å utbedre belysning gjennom idrettsparken, utgifter som dekkes av beboerne på Neskollen.
Det vises til oppslag i Raumnes 13.2.19, hvor ordfører er sitert på at trygghets vandringene på Neskollen har gitt gode resultater. 
Neskollen Velforening mener at sommerslukking generelt og en forlengelse av denne vil stride mot alle funn og erfaringer gjort fra blant annet trygghets vandringene. Det vil videre bidra til at flere foreldre velger å kjøre og hente sine barn på ulike aktiviteter på idrettsbanen, Nes Arena hos venner med mer fordi det oppleves som ubehagelig å gå i mørket.
Neskollen Velforening er kjent med behovet for å spare penger og har således kommet med innspill til hvordan dette kan gjøres, men vi kan ikke aksepteres at det spares penger ved å slukke veilys i sin helhet frem til 1.9 for å spare penger. Det vil i så tilfelle, etter vår mening, stride mot konklusjonen fra nevnte trygghets vandring og være uforsvarlig. Det er nå nærmere 900 husstander på Neskollen. Veldig mange av disse er barnfamilier, der trygghet er viktig. Lys gir trygghet.
Per Olin Leder Neskollen Velforening

Turstien til Hvamsæter


Offisiell åpning av turstien til Hvamsæter torsdag 23 mai 18.00 ved Tolvstein

Turstigruppen i Hvam-il åpner offisielt turstien til Hvamsæter tjernet. Turstien som vært et prosjekt i regi av Hvam-il med støtte fra bland annet Neskollen Velforening åpnes med et arrangement som setter de minste i fokus. Ta turen å se nærmere på hva turstien kan by på av flott natur, tilrettelagte rasteplasser for store og små og forgreninger til de mange små naturstiene i Bøleråsen. Ønsker man å ta beina fatt langs en gang, sykkel og løpesti der man trygt kan gå både vår, sommer og høst så er turstien helt perfekt. Bruk nærområdet vårt!

Velkomne

17 mai på Neskollen


FAU og Velforeningen oppfordrer alle til å la bilen stå i perioden mellom 11-12 da vegen er stengt for barnetog.

17. mai Neskollen Skole kl 11-15

Velkommen

Oppstilling barnetog kl 10.40 Avmarsj kl 11

Flaggbord/7. trinn – 1. trinn – Nes Skolekorps – 2.-6. trinn – Barnehagene: Melkeveien- Tellusveien – Tomteråsen – Vormsund  – Hoppensprett Udnes– Læringsverkstedet.

Togrute: oppstilling parkeringsplass foran skolen/SFO – Melkevegen – Siriusvegen – Polarisvegen – Melkevegen – Idrettsparken

Salg av kioskvarer  kl 12-15 Pølser, Brus, Kaffe, Kake, Is
Salg av Lynlodd
Tale for dagen og korpsmusikk kl 12 på Idrettsparken  
Aktiviteter for barn kl 12-14 i Idrettsparken
Ispremie hentes i Hvamsbua  
Ta med bord og stoler om du har!
 
Ta Helst MED KONTANTER! (pga tidsbruk)  
VIPPS til FAU Neskollen Skole #64726
Kontakt: neskollen17mai@gmail.com

Vårdugnad

Vårdugnad gjennomføres mandag 13 mai mellom 17 og 21

Prioriterte oppgaver vil være rydding av kvist og kvast på fellesarelaer, amfiet, rundt sentrumsområdet og våre arealer ved skolen. Vi ønsker å utbedre disse områdene før 17 mai.

Styret har også valgt å prioritere gødsling av nyetablerte gressflater på Øvre Neskollen. Ta med rive, rake å trillabord. Flatene må stelles.

Oppmøte ved amfiet klokken 17.00. Dugnaden er frivillig men registrert deltakelse gir avtrekk for neste års velkontigent. Summen for avtrekket bestemmes av årsmøtet og er i år 250 kr per dag. Send gjerne ungdommer fra husstanden!

Vennlig hilsen styret

Parkering på Neskollen

Velforeningen har mottatt utallige synspunkt rundt parkering opp gjennom årene. Flere ganger har medlemmer tatt opp parkering som tema på våre årsmøter. Velforeningens synspunkt mht parkering er at der må foreligge en felles plan for området. En felles plan som først å fremst ivaretar sikkerhet å fremkomlighet. Vintervedlikehold er mere tidskrevende og fordyrende når det parkeres i vegen. Nes kommune har derfor i lengre tid arbeidet med denne plan. Planen er nå godkjent av Statens veivesen og man planlegger for en oppstart av skiltingen i vår når snøen forsvinner. Planen kommer til å begrense muligheten til gateparkering. Reguleringen skaper et rom for bøtleggelse i de tilfeller der reglene ikke følges. Dette har man til dels gjort på Årnes. Auli og Neskollen kommer etter.

Parkering på gangfelt, i kryss og i vendhammere har aldrig vært lov. Parkering av kjøretøy skal foregå på egen grunn. Det er eier av kjøretøyet som ansvarer for å sikre kjøretøyet en lovlig parkeringsplass. Tunge kjøretøy skal ikke parkeres i boligfeltet.

Styret

Biofyringsanlegg på Neskollen?

Se for øvrig de resterende årsmøtedokumentene som ligger her. LINK

Neskollen Velforening har mottatt et ønske om å leie ut tomt til et biofyringsanlegg på Neskollen. Årsmøtet involveres i prosessen å styret legger frem en sak om dette på årsmøtet den 12 mars.


Årsmøtet bes ta stilling til om styret kan gå videre med å utarbeide en skriftlig kontrakt for 30 års utleie av en tomt som er plassert mellom Nes Arena og Årnes vannverks pumpehus nord på tomten til Neskollen Velforening. Hundre tusen kroner skal betales Neskollen Velforening som en engangs kompensasjon for leie av tomten. Mandatet til styret omfatter en tomt på inntil 1500 kvadratmeter. Det er kun biofyringsanlegg som kan etableres på tomten. Avtalen er kun gjeldende dersom styret i Nes arena å utbygger signerer en kontrakt som binder begge partene.

Hva er et biofyringsanlegg og hvorfor på Neskollen?

I linken nedenfor er en artikkel om et tilsvarende anlegg i en nabokommune. Velforeningens styre har vært å besøkt både idrettsanlegget, eierne og skogforvaltere. Vårt inntrykk er positivt og vi tror at dette kan være bra for Neskollen. Primært fordi at det er en rimelig form for energi, noe som kommer både skole og idrettslag til gode. Det er ikke aktuelt å koble til privatboliger til dette anlegg. Det er også noen fordeler mht miljø å gjenbruk av energi fra skog. (Skolen er idag oppvarmet med oljefyring.) Tomta vi sett på er helt inntil Årnes vannverks pumpehus og mot skråningen i enden av vår tomt. Magasinet lastes med lastebiler og man trenger derfor en åpen plass rett foran anlegget. Vi har fått signaler på at det er estimert til å være nok med en transport annen hver uke. Lasten tippes rett ned i anlegget. Forbrenningen er ren og det er stort sett vanndamp som kommer ut av pipene. Noe vi fikk bekreftet på vårt besøk.

LINK

Styret er positive til anlegget. Se vedlegg for tegning av bygg samt tilkoplinger og plassering. En ev utvidelse av Neskollen skole vil også kunne koble seg til.L

Turstien til Hvamsætertjernet

Turstien til Hvamsætertjernet

Turstien nærmer seg ferdigstillelse å Velforeningen og Hvam-il oppfordrer til å benytte seg av den flotte turstien

Tursti prosjektet er i ferd med å ferdigstille turstien til Hvamsæter og i løpet av høsten så vil man bli helt ferdig. Turstien starter ved Velforeningens felles gressløkke på Øvre Neskollen og leder til Hvamsæter tjern.

På vinteren kjøres det skispor i Bøleråsen og det vil bli spor helt inn til gressløkka på Øvre Neskollen og til Tellesvegen og akebakken. På sommeren vil turstien egne seg for både joggeturer, gåturer og sykkelturer. Turstien er ikke tiltenkt noen form for motorisert ferdsel annet en for søppelhåndtering og vedlikehold.

Velforeningen sørger for søppeltømming på Hvamsætra utenom snødekket periode. Men vi oppfordrer til å ta med seg søppel hjem. Spesielt matrester. Vi håper turstien skal føre til mye aktivitet og hygge både for unge og gamle.

Hvamsætertjern er et flott badevann med en liten strand å en flotte.

God sommer

Neskollentjernet

Neskollentjernet

Neskollen tjernet, historikk og fremtid

Tjernet ble før utbygging startet på Neskollen etablert som et fordrøyningsbasseng med innløp fra både Tellusvegen, Herkulesvegen og fra de åpne dreneringsgrøftene som leder vann helt fra toppen av Neskollen og ned mot jordene rundt Neskollen. Neskollentjernet har funksjon som et fordrøyningsbasseng og har aldri vært tenkt som en badeplass. For en del år siden ønsket Hvam-il å bygge en idrettsarena for sine medlemmer. Den eneste plassen som var stor nok var Neskollen tjernet. Årsmøtet vedtok at styret skulle starte en prosess for å frigi arealer samt utforme en gjensidig kontrakt for prosessen rundt idrettshall. Denne kontrakten ligger på neskollen.no som mye annet rundt disse prosessene. Prosessen er ferdig og det 10000 m2 store Neskollentjernet har blitt 4000 m2 og skapt plass for masse idrettsglede for vårt lokalsamfunn.

 

Vann ledes til 2 basseng på Neskollen. Et mindre basseng er plassert i Tellusvegen og det store er Neskollentjernet i idrettsparken. Bassenget i Tellusvegen er der fortsatt, men ligger under et «lokk» av gress. Under lokket er det gravd et basseng med flere nivåer av drenerende masse (stein). I tillegg til dette så er det et kum system med enkelt vedlikehold. Systemet er delt i 2 der del en er under jorda midt i Tellusvegen og det andre under jorda men ut mot jordet og på utsiden av bebygget sone. Bassenget i Tellusvegen ble lagt under gress grunnet lukt av stillestående vann midt på sommeren.
Neskollentjernet som er det største bassenget skulle ta imot regn og smeltevatten fra flere av del feltene og hadde en enorm kapasitet. I starten kom det imidlertid så lite nytt vann at man måtte installere en bergpumpe for å pumpe inn store mengder grunnvann i tjernet. Uten dette tilskuddet ville det ha blitt lukt og lavt vannspeil. Tanken med et flott tjern og en relativt rimelig dreneringsanlegg er god, men det er også noen ulemper. Det er selvsagt morsomt for barn å kaste ting opp i tjernet og det har en lei tendens til å gro igjen. Velforeningen har prøvd mange forskjellige tiltak for å forbedre tjernet. Blant annet så ble hele bunn og «strandsonen» renset med gravemaskin ifm igjenfylling av Nes arena tomten. Det holdt seg pent en sesong, siden kom vekstene raskt tilbake. Brosteinen i amfiet er også plukket opp og støpt på plass i flere omganger. Morsomt å plukke opp å kaste i tjernet for barn og ungdom.

Vi har videre startet opp bergpumpen på nytt, tilført biokjemiske substanser og satt ut en oksygenberikende fontene. Ingen av disse tiltakene har hatt langvarig effekt. Utallige dugnader er gjennomført i amfiet og vi har også hatt mannskaper ute med båt flere ganger hver sommer for å hente opp store mengder søppel. Handlevogner, store mengder med sykler og all slags søppel.

I senere år ser det ut til at tjernet har blitt et populært sted for fugler og annet liv. Noe som mange synes er et hyggelig element.

 

I 2015 ble Tjernet lagt frem som en sak på Velforeningens årsmøte. Man etterlyste igjenfylling og etablering av noe annet på toppen av tjernet. Man mente at arealet på 4 mål kunne brukes til aktivitetsflate, parkområde eller bare gressplen. Styret brukte 2016 til å utrede mulighetene for dette. Det viste seg å være vanskelig, dyrt og komplisert å fylle igjen tjernet. Vi informerte om prosessen på årsmøtet 2016. Vi hadde da vært i dialog med geologer, kommunens VA ingeniører, skolesjefen, rektor, kommunalsjef, de som etablert tjernet, arealplanlegger med flere. Vi har undersøkt dette svært nøye. Konklusjonen på de fakta vi sitter på er at Velforeningen klarer ikke å fylle igjen tjernet innenfor de rammer vi har i dag. Bare prosjektering og undersøkelser ifm en omregulering estimeres til over en million kroner dersom den blir godkjent og siden kommer oppbygging av drenering anlegg etc i tillegg som gjør dette prosjektet til en umulighet finansiert med de midler Velforeningen sitter med i dag. Ingen aksepterer en vesentlig høyere kontingent for å få fylt igjen tjernet.

Vi har tatt saken opp med kommunestyret og kommunalsjefen uten at man finner en løsning for tjernet. Tjernet eies av oss som bor her og man mener at det må vi ordne opp i selv.

HMS

 

Flere har ment at vannspeilet kan medføre en risiko da det er en barneskole i nærheten. Selv om tjernet ikke er så dypt så er det vann i det, akkurat som i grøftene rundt boligfeltet og i noen små naturlige pytter i og rundt boligfeltet. Velforeningen forholder oss til reguleringsbestemmelsene og det faktum at dette er et nylig vedtatt byggeprosjekt der man har godkjent et kunstig dreneringsbasseng som en del av infrastrukturen. Dette er det stemt for i Nes kommune og det er våre kommunalt ansatte som har gjennomgått reguleringen. Vi har sørget for å dekke til bassenget i Tellusvegen og Neskollen tjernet er redusert til mindre enn halvparten av regulert størrelse. Skolen bærer ansvaret for skolebarna og er ansvarlig for sine vurderinger rundt tjernet.

 

Utvidelse av Neskollen barneskole

 

Det er nå startet det Nes kommune beskriver som en mulighetsstudie for utvidelse av Neskollen skole. Prosjektet har som mål å se på de løsninger som kan finnes i lokalmiljøet og presentere dette som en rapport for kommunestyret desember 2018. Trafikale utfordringer, antall funksjonelle klasserom, skolegård, omdisponering, nybygg etc skal utredes. Tjernet inngår som en del av det man ser nærmere på. Men å fylle igjen tjernet med alt hva det innebærer er kostbart. Dersom man ønsker å utvide skolen på en måte som forlanger mer areal så kan det være mulig at man går i dialog med Velforeningen om tomt. Skal Velforeningen gi fra seg tomt så er det i tilfelle en sak som først må stemmes over på et årsmøte av våre medlemmer. Styret er av den oppfatningen at dersom tjernet kan tjene som grunn for skolegård så er det fornuftig bruk av arealet. Men det gjenstår å se hva våre politikere ønsker med Neskollen.

 

Inntil dette eventuelt gir oss en mulighet med tjernet så er det ikke aktuelt å kontinuere noen planer med igjenfylling av tjernet.

Vi kommer til å få fjernet søppel som kastes i tjernet med jevne mellomrom og vi har på nytt startet opp bergpumpen som tilfører grunnvann, men utover det er det ikke aktuelt å bruke noen store summer på utbedringer av tjernet. Såfremt ikke våre medlemmer foreslår økt pengebruk for årsmøtet. Selvsagt tar vi gjerne mot gode innspill rundt hvordan vi kan få tjernet så pent som mulig.

 

Styret Neskollen velforening