Neskollentjernet

Litt info om Neskollentjernet

 

Neskollen tjernet, historikk og fremtid

 

Tjernet ble før utbygging startet på Neskollen etablert som et fordrøyningsbasseng med innløp fra både Tellusvegen, Herkulesvegen og fra de åpne dreneringsgrøftene som leder vann helt fra toppen av Neskollen og ned mot jordene rundt Neskollen. Neskollentjernet har funksjon som et fordrøyningsbasseng og har aldri vært tenkt som en badeplass. For en del år siden ønsket Hvam-il å bygge en idrettsarena for sine medlemmer. Den eneste plassen som var stor nok var Neskollen tjernet. Årsmøtet vedtok at styret skulle starte en prosess for å frigi arealer samt utforme en gjensidig kontrakt for prosessen rundt idrettshall. Denne kontrakten ligger på neskollen.no som mye annet rundt disse prosessene. Prosessen er ferdig og det 10000 m2 store Neskollentjernet har blitt 4000 m2 og skapt plass for masse idrettsglede for vårt lokalsamfunn.

 

Vann ledes til 2 basseng på Neskollen. Et mindre basseng er plassert i Tellusvegen og det store er Neskollentjernet i idrettsparken. Bassenget i Tellusvegen er der fortsatt, men ligger under et «lokk» av gress. Under lokket er det gravd et basseng med flere nivåer av drenerende masse (stein). I tillegg til dette så er det et kum system med enkelt vedlikehold. Systemet er delt i 2 der del en er under jorda midt i Tellusvegen og det andre under jorda men ut mot jordet og på utsiden av bebygget sone. Bassenget i Tellusvegen ble lagt under gress grunnet lukt av stillestående vann midt på sommeren.
Neskollentjernet som er det største bassenget skulle ta imot regn og smeltevatten fra flere av del feltene og hadde en enorm kapasitet. I starten kom det imidlertid så lite nytt vann at man måtte installere en bergpumpe for å pumpe inn store mengder grunnvann i tjernet. Uten dette tilskuddet ville det ha blitt lukt og lavt vannspeil. Tanken med et flott tjern og en relativt rimelig dreneringsanlegg er god, men det er også noen ulemper. Det er selvsagt morsomt for barn å kaste ting opp i tjernet og det har en lei tendens til å gro igjen. Velforeningen har prøvd mange forskjellige tiltak for å forbedre tjernet. Blant annet så ble hele bunn og «strandsonen» renset med gravemaskin ifm igjenfylling av Nes arena tomten. Det holdt seg pent en sesong, siden kom vekstene raskt tilbake. Brosteinen i amfiet er også plukket opp og støpt på plass i flere omganger. Morsomt å plukke opp å kaste i tjernet for barn og ungdom.

Vi har videre startet opp bergpumpen på nytt, tilført biokjemiske substanser og satt ut en oksygenberikende fontene. Ingen av disse tiltakene har hatt langvarig effekt. Utallige dugnader er gjennomført i amfiet og vi har også hatt mannskaper ute med båt flere ganger hver sommer for å hente opp store mengder søppel. Handlevogner, store mengder med sykler og all slags søppel.

I senere år ser det ut til at tjernet har blitt et populært sted for fugler og annet liv. Noe som mange synes er et hyggelig element.

 

I 2015 ble Tjernet lagt frem som en sak på Velforeningens årsmøte. Man etterlyste igjenfylling og etablering av noe annet på toppen av tjernet. Man mente at arealet på 4 mål kunne brukes til aktivitetsflate, parkområde eller bare gressplen. Styret brukte 2016 til å utrede mulighetene for dette. Det viste seg å være vanskelig, dyrt og komplisert å fylle igjen tjernet. Vi informerte om prosessen på årsmøtet 2016. Vi hadde da vært i dialog med geologer, kommunens VA ingeniører, skolesjefen, rektor, kommunalsjef, de som etablert tjernet, arealplanlegger med flere. Vi har undersøkt dette svært nøye. Konklusjonen på de fakta vi sitter på er at Velforeningen klarer ikke å fylle igjen tjernet innenfor de rammer vi har i dag. Bare prosjektering og undersøkelser ifm en omregulering estimeres til over en million kroner dersom den blir godkjent og siden kommer oppbygging av drenering anlegg etc i tillegg som gjør dette prosjektet til en umulighet finansiert med de midler Velforeningen sitter med i dag. Ingen aksepterer en vesentlig høyere kontingent for å få fylt igjen tjernet.

Vi har tatt saken opp med kommunestyret og kommunalsjefen uten at man finner en løsning for tjernet. Tjernet eies av oss som bor her og man mener at det må vi ordne opp i selv.

 

HMS

 

Flere har ment at vannspeilet kan medføre en risiko da det er en barneskole i nærheten. Selv om tjernet ikke er så dypt så er det vann i det, akkurat som i grøftene rundt boligfeltet og i noen små naturlige pytter i og rundt boligfeltet. Velforeningen forholder oss til reguleringsbestemmelsene og det faktum at dette er et nylig vedtatt byggeprosjekt der man har godkjent et kunstig dreneringsbasseng som en del av infrastrukturen. Dette er det stemt for i Nes kommune og det er våre kommunalt ansatte som har gjennomgått reguleringen. Vi har sørget for å dekke til bassenget i Tellusvegen og Neskollen tjernet er redusert til mindre enn halvparten av regulert størrelse. Skolen bærer ansvaret for skolebarna og er ansvarlig for sine vurderinger rundt tjernet.

 

Utvidelse av Neskollen barneskole

 

Det er nå startet det Nes kommune beskriver som en mulighetsstudie for utvidelse av Neskollen skole. Prosjektet har som mål å se på de løsninger som kan finnes i lokalmiljøet og presentere dette som en rapport for kommunestyret desember 2018. Trafikale utfordringer, antall funksjonelle klasserom, skolegård, omdisponering, nybygg etc skal utredes. Tjernet inngår som en del av det man ser nærmere på. Men å fylle igjen tjernet med alt hva det innebærer er kostbart. Dersom man ønsker å utvide skolen på en måte som forlanger mer areal så kan det være mulig at man går i dialog med Velforeningen om tomt. Skal Velforeningen gi fra seg tomt så er det i tilfelle en sak som først må stemmes over på et årsmøte av våre medlemmer. Styret er av den oppfatningen at dersom tjernet kan tjene som grunn for skolegård så er det fornuftig bruk av arealet. Men det gjenstår å se hva våre politikere ønsker med Neskollen.

 

Inntil dette eventuelt gir oss en mulighet med tjernet så er det ikke aktuelt å kontinuere noen planer med igjenfylling av tjernet.

Vi kommer til å få fjernet søppel som kastes i tjernet og vi har på nytt startet opp bergpumpen som tilfører grunnvann, men utover det er det ikke aktuelt å bruke noen store summer på utbedringer av tjernet. Såfremt ikke våre medlemmer foreslår økt pengebruk for årsmøtet. Selvsagt tar vi gjerne mot gode innspill rundt hvordan vi kan få tjernet så pent som mulig.

 

Styret Neskollen velforening