Høstdugnad

Velforeningen inviterer til årets høstdugnad 16 og 17 september, Påminnelse

I år prioriterer vi våre felles gang og sykkelveger som finnes i hele boligfeltet. Stiene er svært viktige for trygg og enkel fremkomst i feltet for både voksne og barn. Bærelaget er slitt på mange steder. Vi har derfor bestilt store mengder subbus som skal fordeles ut med selvlassende dumpere. Men vi trenger hjelp til å rake det ut og og jevne til og stabilisere bærelaget. Vi ber derfor om at de som har rake, trillebord og rive stiller med dette utstyret. Det vil etableres flere arbeidslag; 1 i Tellusvegen, 1 på Øvre Neskollen og 1 mitt på boligfeltet. Over 20 lastebilslass skal fordeles så det er plass til mange dugnadsdeltakere! Velkomne skal dere være å husk at det er ikke foran tastaturet man forandrer sitt lokalmiljø.

Alle må møte ved amfiet for registrering mellom 17-17.30 og det er kun gangstier vi har anledning til å fokusere på under denne dugnaden. Dette da utstyret vi leier er relativt kostbart og må utnyttes maksimalt.

Styret

Løkka på Øvre Neskollen

Ny aktivitetsflate på Øvre Neskollen

På Øvre Neskollen er det nå ferdigstilt en aktivitetsflate på nesten 4000 kvadratmeter der man på sommeren kan spille fotball, løpe, ha picnic eller bare sole seg. Det er plassert ut fotballmål men flaten er for all slags aktivitet. Flaten er gressbelagt og klippes jevnlig. På vinteren kommer det til å bli kjørt skispor her som kommuniserer med det øvrige løypenettet. I enden av løkka finner man en stor tydelig skilt der turstien til Hvamsæter starter. PÅ skiltet kan man lese om turmulighetene i Bøleråsen. Gressløkka er for alle og en del av Neskollen velforenings eiendom som vi alle eier i fellesskap. Vi ber at brukere av gangsti, skispor og felles aktivitetsflate ikke parkerer ved disse anleggene.

Neskollen velforening

Gatelys og lys langs gang og sykkelveg

Neskollen Velforening har bedt ordfører se på saken med lys på Neskollen

Her er brevet vi sendt ordfører.

Viser til info publisert på Nes kommune sine hjemmesider vedrørende avslåtte veilys.
Neskollen Velforening har ved flere anledninger, på tidligere årlige møter med kommunen, spilt inn forslag om å justere tidene lyset på Neskollen er tent fremfor å praktisere sommerslukking. 
Anleggene på Neskollen er av nyere dato (store deler er LED lys, dette vet vi da vi selv drifter og koster store deler av dette nettet) )og har trolig innretninger som gjør at man automatisk kan styre tiden lyset står på avhengig av årstid og periode med behov for lys. Dersom dette ikke finnes er det en enkel og rimelig løsning med astrour/verdensur. Saken er at lyset på Neskollen i flere perioder fint kunne ha tent senere og slukket tidligere. Riktig innstilling hadde gitt lys i de nødvendige antall timer hvert døgn året igjennom til samme kostnad som man i dag har med praktisering av sommerslukking.
Med sommerslukking er det spesielt perioder på kveld og tidlig natt hvor det blir mørkt. En ytterligere forlengelse av sommerslukking vil medføre at disse periodene bare blir lengre.
Neskollen Velforening har relativt nylig deltatt på trygghets vandringer i regi av Nes Kommune. Konklusjonen fra disse vandringene var fra første stund at belysning var et av de viktigste virkemidlene for å skape trygghet og redusere graden av uønskede hendelser. Det kan nevnes at Neskollen Velforening i 2018 brukte godt over 200 000 kroner for å utbedre belysning gjennom idrettsparken, utgifter som dekkes av beboerne på Neskollen.
Det vises til oppslag i Raumnes 13.2.19, hvor ordfører er sitert på at trygghets vandringene på Neskollen har gitt gode resultater. 
Neskollen Velforening mener at sommerslukking generelt og en forlengelse av denne vil stride mot alle funn og erfaringer gjort fra blant annet trygghets vandringene. Det vil videre bidra til at flere foreldre velger å kjøre og hente sine barn på ulike aktiviteter på idrettsbanen, Nes Arena hos venner med mer fordi det oppleves som ubehagelig å gå i mørket.
Neskollen Velforening er kjent med behovet for å spare penger og har således kommet med innspill til hvordan dette kan gjøres, men vi kan ikke aksepteres at det spares penger ved å slukke veilys i sin helhet frem til 1.9 for å spare penger. Det vil i så tilfelle, etter vår mening, stride mot konklusjonen fra nevnte trygghets vandring og være uforsvarlig. Det er nå nærmere 900 husstander på Neskollen. Veldig mange av disse er barnfamilier, der trygghet er viktig. Lys gir trygghet.
Per Olin Leder Neskollen Velforening