Infrastruktur

Nedenfor følger en redegjørelse fra styret Neskollen velforening, der forhold rundt veidrift og –vedlikehold, og drift og vedlikehold av veibelysning, beskrives. Avslutningsvis gjentas noen aktuelle forhold knyttet til bilkjøring og parkering på boligfeltet.

Veiene på Neskollen

Neskollen kart

Ansvaret for drift og vedlikehold av veiene på Neskollen er delt mellom Nes kommune og velforeningen, avhengig av om veien er regulert som ”offentlig” eller ”privat”. Regelen er alltid at eieren av vegen drifter den.

Det samme gjelder gang- og sykkelveiene (GS-veiene).

Følgende veier på Neskollen er regulert som offentlige, og følgelig er kommunens ansvar:

 • Hele Melkevegen, med GS-vei på siden mot Tellusvegen og GS-vei på høyre side videre oppover fra Sentrumsområdet, helt opp til Jomfrustien på delfelt B5
 • Tellusvegen, med unntak av veiene og parkeringsarealene inne på området, som er sameiets ansvar
 • Herkulesvegen, med unntak av de 3 stikkveiene til venstre (når du kjører i retningen fra Melkevegen), som er velforeningens ansvar
 • Polarisvegen, med unntak av de 2 høyre stikkveiene (når du kjører i retningen fra Melkevegen), som er velforeningens ansvar. Parkeringsanlegg til alle sameiene er private og driftes av sameiene.
 • GS-vei fra Polarisvegen, gjennom undergangen til GS-vei langs Melkevegen
 • Orionvegen med stikkveier med unntak av slutten av et par stikkveger tilknyttede tunhus, som er velforeningens ansvar. Veien inn i sameiet eies i sin helhet av sameiet 0236 79/256.
 • Geminivegen med stikkveier, med unntak slutten av et par stikkveger tilknyttede tunhus, som er velforeningens ansvar. Veien inn i sameiet eies i sin helhet av sameiet 0236 79/257.
 • Pegasusvegen, med unntak av stikkveiene adressert til Pegasusvegen, som er velforeningens ansvar
 • Skorpionens første del
 • Løvebakken
 • Fønikslia
 • Vekta med unntak av stikkveger
 • Krepsen med unntak av stikkveger
 • Jupitervegen med undtak av stikkveg
 • Sekstanten med undtak av innerste stikkveg

Følgende veier på Neskollen er regulert som ”felles adkomstveier”, og er følgelig velforeningens ansvar:

 • GS-vei inn til og gjennom idrettsanlegget og rundt Tjernet
 • De tre stikkveiene til venstre fra Herkulesvegen (når du kjører i retning fra Melkevegen)
 • De to stikkveiene til høyre fra Polarisvegen (når du kjører i retning fra Melkevegen)
 • Siriusvegen
 • Innerste del av stikkveier inn til alle uthusgruppene i Herkulesvegen, Orionvegen og Geminivegen men ikke til de som ligger i enden av sameiene i Orionvegen (79/256) og Geminivegen (79/257).
 • Stikkveier til Pegasusvegen, som har adresse Pegasusvegen
 • Skorpionen innerst til venstre (79/315) samt først 25 meter fra kommunal vei til høyre.
 • Ørnestubben
 • Vinkelhaken
 • Jomfrustien
 • Vekta de 3 stikkveiene
 • Krepsen de 3 stikkveiene
 • Enhjørningen
 • Skytten
 • Kjølen
 • Plutosvingen
 • Karlsvogna
 • Stikkveg i Jupitervegen
 • Stikkveg i Sekstanten
 • Alt av etablerte stier og snarveier

Øvrige områder vil enten tilhøre privatpersoner, sameier eller barnehage, skole (Nes kommune), Coop, Barnehagen, Prix, Årnes vannverk m.v.

Veibelysningen.
I hovedsak ligger ansvaret for veibelysningen hos den som har ansvaret for selve veien. Er det en hel vei eller et lenger strekk lamper som er mørke så må man henvende seg til Nes kommune. Det er Nes kommune som har adgang til strømskap, strømhus og nettovervåkingen av hele nettet på Neskollen. Er det enkelte lysmaster i en vei som tilhører Neskollen Velforening så send oss en e-post.

Kommunens ansvar:
Nes kommune har ansvar for all veibelysning langs de veier (også GS-veier) som er regulert som offentlige.

Velforeningens ansvar:

Belysning langs GS-veien inn til idrettsanlegget

Stikkveier til Pegasusvegen og som er adressert til Pegasusvegen

 • Ørnestubben
 • Vinkelhaken
 • Jomfrustien

Lys i akebakke, ved skøyte-/håndballbane, og balløkke ved Tjernet

Øvrig belysning vil enten tilhøre sameier eller barnehage, skole (Nes kommune) eller Coop. Lysene på 7er og 11er (kunstgress) fotballbane, er Hvam IL sitt ansvar.

Hvem har ansvaret for drift og vedlikehold.

Når det gjelder de kommunale veiene, er det Nes kommune som har ansvar for all drift og vedlikehold, sommer og vinter. Henvendelser om feil/mangler skal derfor rettes til Nes kommune. Se informasjon om dette på kommunens nettside.

Når det gjelder velforeningens veier, er det velforeningen som har ansvar for all drift og vedlikehold. (se oven om lysmaster)

Sommervedlikehold av veier
All annen type drift og vedlikehold følger i utgangspunktet ovenstående prinsipper. Børsting/fjerning av strøsand må utføres av eier av veien, enten det er Nes kommune eller velforeningen. Den dagen asfalt må repareres eller legges på nytt, gjelder samme prinsipp.

Stier og snarveier
Etablerte stier og snarveier på Neskollen er velforeningens ansvar. Det er pr d.d. ikke inngått avtaler om vintervedlikehold av disse stiene. Det er satt ut kasser med strøsand ved de bratteste av disse stiene, samt i de bratteste av velforeningens veier. Det er velforeningens ansvar å holde disse kassene fylt med strøsand. Vi vil imidlertid oppfordre den enkelte til å strø ved behov, dette gjelder spesielt stiene hvor man ikke har ”leid inn” noen til å gjøre dette.

Søppelbøtter
Alle søppelbøttene som er hengt opp langs veier og stier, samt på lekeplasser, på Neskollen, er velforeningens ansvar. Unntak herfra er søppelbøtter som er satt opp ved forretningsbygg, skole og barnehage og i sameier.

Strøing og brøyting
Velforeningen strør og brøyter våre veier samtidig som kommunen strør sine. Her er det kommunen som gir startsignal akkurat som ved brøyting. I Nes-kommune gjelder 10cm snø så brøytes det. I Herkluesveiens stikkveier som er de bratteste på Neskollen så praktiskeres 7 cm.
Strøkassene på Neskollen er det Velforeningen som har ansvar for. Vi fyller de jevnlig og på tilbakemelding. I Nes kommune skal strømasser være fjernet før 17 mai. Det gjelder på hele Neskollen.

Øvrig vedlikehold
Dette gjelder spesielt vedlikehold av nærmiljøanlegg (idrettsanlegget, skøytebane, BMX-løype, akebakke, balløkke m.m), lekeplasser og fellesarealer (grøntområder og stier). Dette er i all hovedsak velforeningens anlegg og arealer (unntatt Hvam Ils andel av idrettsanlegget). Alt ansvar for drift og vedlikehold av dette, tilligger velforeningen.

Hvem skal jeg kontakte?

Ovenstående er kanskje litt uoversiktlig for den uinnvidde. Hovedprinsippene er imidlertid klare. Det som er kommunalt, har Nes kommune ansvaret for. Og det som eies av velforeningen, har velforeningen ansvaret for.

Dersom ditt spørsmål, eller din klage over feil/mangel, eller du ønsker å utdele skryt, gjelder noe som ihht. til ovenstående er kommunens ansvar, må du kontakte Nes kommunes servicetorg (tlf 63 91 10 00) eller kontakttelefon som er oppgitt på kommunens hjemmeside ( www.nes-ak.kommune.no

https://www.nes.kommune.no/aktuelt/ny-tjeneste-for-innmelding-av-feil-pa-kommunal-veier-og-gatelys/

Gjelder din henvendelse noe som er velforeningens ansvar, ta kontakt på e-post velforeningen@neskollen.no.

Det skal ikke tas direkte kontakt med de leverandører velforeningen har avtale med. Slik kontakt tar velforeningens styre seg av.

Dagens vedlikeholdsavtaler.
Like før jul i 2010, inngikk velforeningen en vedlikeholdsavtale med Nes Bygdeservice. Denne avtalen omfatter vintervedlikehold av veier (herunder feiing og fylling av strøsandkasser), vedlikehold av grøntområder, tømming av søppel, og tilsyn med lekeplasser. Denne gjelder i utgangspunktet i 2 år.

Melde feil/mangler til velforeningen@neskollen.no.

Har man spørsmål til hva som her er skrevet, kan de også sendes til velforeningen@neskollen.no .

Litt om bilkjøring og parkering på boligfeltet
Rundt omkring på feltet har vi enkelte, populære aktivitetstilbud for små og store, både vinterstid og sommerstid (vi tenker da på idrettsanlegget, eventyrstien, akebakken og tilknytning til flotte skiløyper på Bøleråsen, Hvamsåsen og Hvamsmoen). I tillegg har man tidvis hyggelige sammenkomster i hus og hjem, som kan trekke til seg både nabolaget og mer langveisfarende besøk. Begge deler resulterer i større eller mindre ansamlinger av mennesker, i varierende aldersgrupper, og har veldig lett for også å gi ansamling av et større antall biler. Og det er dessverre ikke flust av gjesteparkeringsplasser rundt om på boligfeltet, og vinterstid, med mye snø, gjør ikke forholdene bedre!

Som beboer, i særdeleshet, så bør man kjenne til følgende:

 • Parkering langs hovedveier og stikkveier/adkomstveier, er ikke tillatt.
 • Parkering på vendehammere og snuplasser er ikke tillatt.
 • Det er bilfri sone ved idrettsanlegget og balløkka ved tjernet.

Til sistnevnte er det å tillegge at ved ulike arrangementer vil Hvam IL og velforeningen tillate adkomst med de nødvendige kjøretøy, også ved idrettsanlegget og balløkka ved tjernet