Pumptrack realiseres

Velforeningen følger opp årsmøtevedtak og bygger Pumptrack ved siden av Skateboardparken

Pumptrack er en arealeffektiv sykkelbane for lek, moro og aktivitet. Barn og ungdom er målgruppen. Banen vil bygges opp inntil Skateboardbanen og er åpen for alle.

Velforeningen har mottatt midler fra 4 givere. Samlet har vi nå 720 tusen kroner. Velforeningens lekeplassfond sikrer oppstart nå i sommer. Resterende sum skal finansieres av kommunale midler, 300 tusen kroner og Fylkeskommunale midler 300 tusen kroner. Velforeningen søker også momskompensasjon slik at dette tiltaket går ikke direkte på bekostning av vår ordinære drift. Likviditet sikres av avsatt fond.

vedtaket som ble fattet 27 juni av styret i Neskollen Velforening: «Neskollen velforening forskutterer kostnad for etablering av Pumptrack. Betingelsen er et samlet og endelig budsjett på 1295585. Kostnader utover dette forutsetter egen finansiering. Den samlede kostnaden for Pumptrack er på 1170585 kr pluss 125000 kr for lys iht tilbud fra totalleverandør. Begge summene er inklusiv moms. Velforeningen har samlet fått inn 720000 kr, som så raskt som mulig skal innhentes av de 4 giverne. Det forutsette videre at øvrige 600000 kr søkes av Nes kommune og Akershus fylkeskommune. Begge søknader skal sendes så snart som mulig. Det skal også søkes om momsfritak og øvrige midler som ev tilkommer prosjektet skal tilføres Velforeningen. Dette vil innebære at Velforeningen totalt sett kan gå i pluss på tiltaket, men at vi i en periode må bruke av lekeplassfond. Vi forutsetter et videre tett samarbeid med tiltakets interessent gruppe (Linn-Monica og Knut-Ove), til dess at Pumptrack parken er ferdigstilt og gjort rede for opp mot bidragsytere og Velforeningens redovisning mot egne medlemmer. Tiltaket kan starte opp med umiddelbar virkning og målet er ferdigstillelse høsten 2023.»

Velforeningen retter stort takk til Odal Sparebank, Aurskog Sparebank, Konfliktrådet og Sparebank stiftelsen DNB og ønsker God sommer til store å små