Fiberutbygging

beskjed fra Telenor og Elektrofiber AS

Vi i Elektro Fiber As jobber for Telenor med utbygging av fibernett, det er mye dokumenterte rør som går inn i forskjellige boliger, som Telenor skal ha lagt i bakken og inn i hus når husene ble oppført.

Det er krevende for oss å finne disse rørene, så det vi ønsker ut av denne mailen er om at de som vet de har et fiber-rør inn i huset sitt fra Telenor tar kontakt med oss på mail : post@elektro-fiber.no, noter deres adresse/tlf nummer, slik at vi kan gjøre en avtale for å verifisere røret. Dette gjelder også huseiere som ikke har bestilt fiber fra Telenor, slik at dette da er klart om huseier evt skulle bestille fiber av Telenor i etterkant.

På forhånd, tusen takk!

Mvh
Daniel Furre

Nå bygger vi Tuftepark!

Velforeningen har fått midler til å realisere en utendørs Tuftepark på Neskollen.

Tufteparken består av 9 utvalgte treningselementer som sammen gir en god og balansert treningsøkt men mange forslag til øvelser. På kveldstid blir anlegget belyst og kan derfor brukes året rundt.

Velforeningen har fått inn bidrag fra flere kilder:

  • Viken Fylkeskommune spillemidler
  • Nes kommune spillemidler
  • Sparebanksstiftelsen
  • Donasjon av Ole Kristian Kaurstad

Tufteparken skal etableres her:

Stort takk til alle bidragsyterne. Vi gleder oss enormt til å kunne tilby utendørs trening til alle som ønsker å bruke parken. Skolene på dagtid, spreke pensjonister, ungdommer, idrettslaget og kanskje treningssenteret. Alle er velkomne men vi presiserer at anlegget ikke kan bookes eller benyttes til organisert trening. Dette er et lavterskeltilbud for alle!

Velkomne til å bruke anlegget når det står klart. Vi håper det kan benyttes allerede før fellesferien, men målet er før skolestart.

Hilsen Neskollen Velforening

Friarealer B4

Neskollen velforeningen har inngått avtale med entreprenør Døli AS for opparbeidelse av gangstier og friareal på delfelt B4. Brorparten av arbeidene vil bli utført før ferien.

Samlet er det 5 små turstier som skal etableres. Disse stiene etableres for at alle fritt skal kunne gå igjennom boligfeltet på våre felles friarealer. For skolebarn som skal til skolen, for barn som skal til aktiviteter og venner men også for turgåere og alle som er ute og lufter hunder eller bare ser etter raskeste vei hjem etter en sen kveld hos gode naboer. Turstiene vil også være med på å underlette for beboere som bor i Polarisvegen og Tellusvegen da de gir naturlig adkomst til skogen og alle de fine turstiene i Bøleråsen. Et stykke inn i skogen går der en tursti som fører til Tolvstein og videre inn i åsen. Tursti 4 blir hindret med en avsperring slik at ikke småtasser sykler eller aker rett ut i Plutosvingen. Denne stien er litt bratt.

Bilde med gangstier B4

Fellesarealet nederst blir ikke etablert før entreprenør som utvikler tomta er ferdig. Men vi håper ikke det skal ta så lang tid.

Bilde av de 2 planlagte gangvegene som forbinder Polarisvegen med Jupitervegen

Velforeningen er i dialog med utbygger Trysilhus AS for å få etablert 2 gangstier som forbinder Plutosvingen med Polarisvegen. Det er bratt i terrenget spesielt på nedsiden mot det boligsameiet som ligger nederst. Målet er at turstiene skal sveises sammen med turstiene i akebakken.

Her har vi tynnet ut skogholtet (markert med grønt/ rødt) litt. Mulig vi tar enda mer om sameiet ønsker det. Det ser vi an litt. Skogholtet gir en lun skjerming mot vegen.

Bilde av skogholt

Vi håper våre medlemmer ser kvalitetene med gangstier og dynamikken disse gir for boligfeltet vårt.

Styret i Neskollen Velforening

Info om vattentilførsel

Varsel om driftsforstyrrelser
Årnes Vannverk SA er i gang med å oppgradere overvåkningssystemet ved våre pumpestasjoner og
høydebasseng. I uke 13 og 14 vil dette bli satt i drift og det kan i den forbindelse forekomme
driftsforstyrrelser i leveransen av drikkevann fra oss.
Planen for arbeid er som følger:
Øvre del av Neskollen – Uke 12
Det vil foregå arbeider fra torsdag kveld (Ca. 22.00) til fredag ettermiddag.
Drikkevannsleveransen vil være fraværende fra ca. 23.00 til 04.00 fredag morgen. Det vil
kunne være korter driftsforstyrrelser i drikkevannsleveransen etter kl. 04.00 fredag.
Neskollen – Uke 13
Det vil foregå arbeider fra mandag morgen (08.00) til tirsdag kveld. Det vil kunne være korter
driftsforstyrrelser i drikkevannsleveransen i hele perioden.

Årsmøteinnkalling årsmøte Neskollen Velforening 2022

Neskollen velforening inviterer til elektronisk årsmøte tirsdag 22 mars klokken 19.00. Registrering kommer til å skje elektronisk. De påmeldte vil kort tid før møtet få en link til et Teamsmøte. Dersom noen av spesielle grunner ikke kan delta elektronisk vil vi prøve å legge til rette for at de kan delta fysisk i møtet. De som ønsker å benytte seg av det må melde fra til oss før fristen. De få plasser som vi kan tilby fordeles av styret og vil fortrinnsvis gå til eldre medlemmer. Frist for påmelding og saker til årsmøtet er satt til 7 mars. Fristen er absolutt.

Det presiseres at spørsmål og innspill bes tatt opp etter møtet. Vi har ved flere anledninger fått kritikk for at møtene ellers blir alt for lange. Det er mange spørsmål som gjentas og mange av disse spørsmålene er ofte allerede besvart på vår nettside. Anbefaler å bruke søk-funksjonen.

Saker som ønskes tatt opp bør være av en type som lar seg stemme over. Les våre vedtekter før dere melder saker. Alle som melder en sak får et svar. Det er viktig at de som ikke får et svar kontakter oss på nytt. e-poster kan gå i spamfilter. Det stilles krav til at alle som melder en sak selv må legge den frem. Styret kommer siden med sin innstilling og så stemmes det over saken. Avstemningen vil da foregå ved Teams funksjonen «hånd opp.» Synspunkter og innspill ber vi medlemmene komme med fortløpende igjennom året på velforeningen@neskollen.no

Dersom noen av våre medlemmer ønsker og benytte seg av fullmakt så er dette beskrevet i vedtektene. Siden fullmakter må kontrolleres opp mot elektroniske påmeldingslister så må fullmakt være sendt inn før fristen, som er satt til 7 mars. Fullmakt finner dere i årsmøtedokumentene.

Påmelding klikk på linken kun en påmelding per husstand.

Årsmøtedokumenter inklusiv budsjett, regnskap, agenda og saksliste legges ut her så snart de er tilgjengelig. LINK

Styret

Det finnes ledige verv for 2022-2023

Kunne du tenke deg å bidra i Neskollen velforening

neskollen-vel-logo

Neskollen velforening representerer våre medlemmer og styrer Neskollen velforening etter foreningens vedtekter. Vi forholder oss til gjeldende reguleringsplan, lover og regler samt foreningens årsmøte. Ønsker du å bidra i arrangementskomite,  valgkomite eller i styret?

Valgkomiteen har i mange år vært uvirksom, da ingen meldt seg. Dette til tross av at vi gjentatte ganger flagget dette i nyhetsbrev, nettside og på årsmøtene. Er du litt kjent med folk på feltet og tror at du kan bidra for å få folk til å engasjere seg, så er du den rette for dette vervet.

Ønsker du å bidra inn i styrets virksomhet så er det også et ledig verv som varamedlem. Vi har hatt tradisjon for at varamedlemmene deltar på samtlige møter og deres synspunkt veier tungt for våre avgjørelser, selv om de ikke har formel stemmemakt. Å starte med et varamedlemsvalg er en fin mykstart for den som ønsker å fortsette i Velforeningens styre.

Kjenner du noen som du tror kunne egne seg til et slikt verv? Velforeningen trenger deg/ dere. Boligfeltet er stort og vårt ansvar er omfattende. Det er per i dag ledige verv som absolutt burde vært tilsatt ved neste årsmøte. Årsmøtet er berammet til tirsdag 22 mars 2022. Møtet blir på Teams klokken 19.00 med registrering fra 18.30. Ønsker du å vite mer så kontakt noen i styret direkte eller send oss en e-post.

Hvem ser vi etter? Vi ser etter alle slags mennesker, men det er viktig at man er interessert og opptatt av hele Neskollen. Ikke bare rundt der man selv bor. Vi er opptatt av at ting settes i system, at vi svarer likt til alle og vi gir en unison tjeneste til alle på feltet.

Personer fra den nye delen, delfelt B4, Tellusvegen og Polarisvegen ønskes ekstra velkomne, da disse delene av Neskollen per i dag ikke har representanter i styret. Det er også et klart flertall menn i styret, så kvinner er varmt velkomne. I Arr komiteen er bare kvinner, så der trengs det menn. Snakk med Hege i arrangementskomiteen, om hva dette vervet dreier seg om. I hovedsak er det å arrangere juletretenning og arrangere aktiviteter som retter seg mot de minste på feltet og deres familier.

Styret i Neskollen velforening

Unngå avgift, registrer deg i medlemsregisteret vårt😊

Velforeningen ber pent om at våre medlemmer registrerer seg digitalt i vårt medlemsregistre.

Dette for å kunne sende ut faktura til kontingent på en rimelig og hensiktsmessig måte. Da vi innfører et helt nytt system må registrering utføres på nytt. Derfor må alle registrere seg, også de som tidligere fått e-faktura.

De som ikke registrerer seg vil få kontingent til sent på ordinær måte via post. Det vil medføre et administrasjonsgebyr på 100 kroner i 2022. Dette gebyret kommer gradvis å øke. Vi begrunner dette med at det er kostbart å sende ut faktura per brev. Det er heller ikke bra for miljøet. Siden mange av våre medlemmer ikke oppgir korrekt adresse til Velforeningen så påløper det kostnader for å sende, purre og korrigere medlemsregisteret. Medlemsregisteret bygger på Norsk eiendomsregister som i sin tur henter info fra tinglyst skjøte på eier.

(Et tregt system som ofte ikke stemmer helt med fakturerings adresse og reelt bosted.)

Våre vedtekter er tydelige på at alle medlemmer plikter og oppgi korrekt adresse samt oppgi endring av adresse og adresse til nye eiere ved salg. Dette glemmes og påfører Velforeningen kostnader. Det gir også et omfattende administrativ jobb og finne ut av hvem som bor på adressen, hvem som eier boligen og hvor regningen skal. Les mer om kontingent her LINK

Vi jobber med å få på plass en elektronisk løsning men det fordrer et medlemsregister. Vi ber derfor alle som ønsker redusere sin administrasjons avgift til 0 kroner å registrere seg i linken. Er husstanden registrert unngår man administrasjonsgebyr.

Er man usikker på å legge inn data på registrerings linken, så kan man sende medlems dataene sine direkte til kasserer@neskollen.no

Ved spørsmål ta kontakt med kasserer på kasserer@neskollen.no

LINK TIL DIGITAL REGISTRERING

Julegrantenning på Neskollen

Det blir julegrantenning med fakkeltog og korpsmusikk. Hold av søndagen den 28 november.

Juletretenning

Tradisjonen tro så går vi i fakkeltog fra Velforeningens kunstgressbane i krysset Geminivegen/ Melkevegen 17.00. Vi selger fakler fra 16.30 til de som anses som store nok. Vel fremme ved amfiet i Sentrumsområdet så serveres varm gløgg og pepperkaker. Nes Janitsjatkorps spiller som vanlig tradisjonsmusikk og det blir gang og dans rundt treet.

Er vi heldige kommer julenissen!

Velkommen til alle fra nærområdet ønsker Neskollen Velforening. Ta gjerne med venner og slekt. Det pleier og være plass til alle.

Det er liv i Neskollentjernet

Det ligger informasjon om Neskollen tjernet og dess historie her. LINK

Kjetil Guttormsen er svært interessert i fisk og driver med artsfiske, han er ofte på besøk på Neskollen. Han forteller følgende til oss:

«Siden sist gang jeg kontaktet dere, har vi funnet ut litt om dammen og fisken. Vi fikk fisket opp ca 20 små fisk for å se hva dette var, det skulle ikke ta lang tid. Fiskene som bor i dammen har en enorm appetit, og er glade i både brødsmuler og mark. Vi fant ut at det er snakk om Karuss , små små Karuss. Du kan lese mer om Karuss her i denne LINK

Arten er en fisk i karpefamilien, og finnes i en rekke vann i Norge. Den kan bli godt over kiloen, men de som bor i den lille dammen på neskollen er små.Det kan selvsagt være at det finnes større fisk i dammen, men de vi observerte var alle mellom 10 og 25 gram…eller 6-12cm.Hvordan de har kommet hit er et mysterium, men jeg tipper den er satt ut…ikke naturlig. 

Fiskene ble fotografert og artsbestemt og satt tilbake til Tjernet
Tjernet er sirka en og en halv meter dypt på det dypeste

God sommer videre ønsker Neskollen velforening

Vedlegg