Tynning av skog

Eventyrsskogen tynnes ut i uke 8 etter ønske av skoleadministrasjonen og foreldreutvalget (FAU). Bakgrunn for uttynning er at det er vanskelig å følge med på de mindre barna når skogen får vokse seg for tett, samt at det blir for fuktig på våren når sola adri kommer til. Målsetningen er å bevare et variert skogholt og skape bedre solforhold og åpnere forhold. Skogsholdet skal ikke fjernes. Ber at små barn holdes unna, da maskiner selvsagt er veldig spennende for våre minste.

Eventyrskogen eies av Neskollen Velforening. I bildet ser man også den delen av skogspartiet som eies av barnehagen. Den er gjerdet inn.

Årsmøte Neskollen velforening

neskollen-vel-logo

Neskollen velforening inviterer til elektronisk årsmøte onsdag 13 mars klokken 19.00. Registrering kommer til å skje elektronisk. De påmeldte vil kort tid før møtet få en link til et Teamsmøte. Dersom noen ønsker å delta fysisk i møtet så er det mulig. De som ønsker delta fysisk må melde ifra til oss før fristen. Frist for påmelding til årsmøtet og for å melde saker til årsmøtet er satt til 28 februar. Fristen er absolutt.

Det presiseres at spørsmål og innspill bes tatt opp etter møtet. Vi har ved flere anledninger fått kritikk for at møtene ellers blir alt for lange. Det er mange spørsmål som gjentas og mange av disse spørsmålene er ofte allerede besvart på vår nettside. Anbefaler å bruke søk-funksjonen.

Saker som ønskes tatt opp bør være av en type som lar seg stemme over. Les våre vedtekter før dere melder saker. Alle som melder en sak får et svar. Det er viktig at de som ikke får et svar kontakter oss på nytt. E-poster kan gå i spamfilter. Det stilles krav til at alle som melder en sak selv må legge den frem. Styret kommer siden med sin innstilling og så stemmes det over saken. Avstemningen vil da foregå ved Teams funksjonen «hånd opp.» Synspunkter og innspill ber vi medlemmene komme med fortløpende igjennom året på velforeningen@neskollen.no

Dersom noen av våre medlemmer ønsker og benytte seg av fullmakt, så er dette beskrevet i vedtektene. Siden fullmakter må kontrolleres opp mot elektroniske påmeldingslister så må fullmakt være sendt inn før fristen, som er satt til 28 februar.

Velforeningen mangler kandidater for valgkomiteen. Det er plass til 3 medlemmer av komiteen. Kunne du tenke deg å være en del av valgkomiteen så ta kontakt.

Påmelding kun en påmelding per husstand. Det er også mulig å melde seg via e-post om man ikke ønsker å bruke elektronisk registrering

Frist for påmelding er utløpt.

Årsmøtedokumenter inklusiv budsjett, regnskap, agenda og saksliste legges ut her så snart de er tilgjengelig. LINK

Styret

Strømasser

Det er i perioder svært glatt på Neskollen.

Strømassene som er kjørt ut til strøing av bilveger og gangfelt (strøbingen) er ikke tiltenkt private gårdsplasser og private sameier. Er det glatt der du bor, så må du henvende deg til sameiet for å få strødd, om du bor i et sameie og er det glatt på privat gårdsplass må man selv koste strømasser. Det er ikke lov å forsyne seg med strømasser til privat bruk. I bratte veier, som Velforeningen har ansvar for, er det plassert ut strøkasser. Bruk gjerne av den strø massen til å forbedre grep i bakkene, men den er ikke tiltenkt private gårdsplasser. Ber at det respekteres. Tips, Lions selger strømasse for privat bruk.

Lurer du på hvem som er ansvarlig i din vei så klikk her LINK

Styret

Juletretenning med fakkeltog 3 desember

Juletretenning

Fakler selges ved ballbingen nederst i Geminivegen fra kl 16.30.
Pris; 25 kr kontant. Det er også mulig å forhåndsbetale med vipps ( 135106). Gyldig kvittering vises ved henting.
Aldersgrense ved kjøp av fakler, 16 år. Fakkeltoget går fra ballbingen nederst i Geminivegen.
AVMARSJ kl. 17.00.
Rute fra ballbingen: Gangveien ned mot barnehagen, deretter grusveien via idrettsanlegget før vi ender opp på
Neskollen skole ved amfiet.
*Det blir servert GRATIS gløgg, varm saft og pepperkaker.
*Julemusikk fra Nes Janitsjarkorps.
*Julesanger fra elever på Neskollen skole.
*Vi tenner lysene og går rundt juletreet.
*Det ryktes at nissen kommer i år også,
og at han har med seg en overraskelse til barna!
Ta med familien og bli med på å ringe julen inn på Neskollen.

Vel Møtt Hilsen Neskollen Velforening

Hold deg oppdatert med Velforeningens nyhetsbrev.
Registrere deg på: neskollen.no.

Pumptrack realiseres

Velforeningen følger opp årsmøtevedtak og bygger Pumptrack ved siden av Skateboardparken

Pumptrack er en arealeffektiv sykkelbane for lek, moro og aktivitet. Barn og ungdom er målgruppen. Banen vil bygges opp inntil Skateboardbanen og er åpen for alle.

Velforeningen har mottatt midler fra 4 givere. Samlet har vi nå 720 tusen kroner. Velforeningens lekeplassfond sikrer oppstart nå i sommer. Resterende sum skal finansieres av kommunale midler, 300 tusen kroner og Fylkeskommunale midler 300 tusen kroner. Velforeningen søker også momskompensasjon slik at dette tiltaket går ikke direkte på bekostning av vår ordinære drift. Likviditet sikres av avsatt fond.

vedtaket som ble fattet 27 juni av styret i Neskollen Velforening: «Neskollen velforening forskutterer kostnad for etablering av Pumptrack. Betingelsen er et samlet og endelig budsjett på 1295585. Kostnader utover dette forutsetter egen finansiering. Den samlede kostnaden for Pumptrack er på 1170585 kr pluss 125000 kr for lys iht tilbud fra totalleverandør. Begge summene er inklusiv moms. Velforeningen har samlet fått inn 720000 kr, som så raskt som mulig skal innhentes av de 4 giverne. Det forutsette videre at øvrige 600000 kr søkes av Nes kommune og Akershus fylkeskommune. Begge søknader skal sendes så snart som mulig. Det skal også søkes om momsfritak og øvrige midler som ev tilkommer prosjektet skal tilføres Velforeningen. Dette vil innebære at Velforeningen totalt sett kan gå i pluss på tiltaket, men at vi i en periode må bruke av lekeplassfond. Vi forutsetter et videre tett samarbeid med tiltakets interessent gruppe (Linn-Monica og Knut-Ove), til dess at Pumptrack parken er ferdigstilt og gjort rede for opp mot bidragsytere og Velforeningens redovisning mot egne medlemmer. Tiltaket kan starte opp med umiddelbar virkning og målet er ferdigstillelse høsten 2023.»

Velforeningen retter stort takk til Odal Sparebank, Aurskog Sparebank, Konfliktrådet og Sparebank stiftelsen DNB og ønsker God sommer til store å små

Valg på Neskollen 2023

Kunne du tenke deg å bidra for lokaldemokratiet? Lokaldemokrati er viktig. Det er mange Neskollinger som engasjert seg politisk og flere stiller til valg for en rekke partier. Du kan bidra til at flere på Neskollen får stemt lokalt.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget avholdes 10. og 11 september. I alle valglokaler på valgdagene er det et stemmestyre som administrerer stemmegivningen og som har det overordnede ansvaret for at valggjennomføringen foregår etter gjeldende regler.

Som medlem i stemmestyret deltar man aktivt i valglokalene hvor man tilrettelegger valglokalet, sørger for at valget foregår i rolige og trygge omgivelser, fyller på med stemmesedler og veileder velgeren slik at valget blir korrekt gjennomført. Valgmedarbeideren kan også bli tildelt rolle som stemmemottaker, som tar imot og stempler stemmesedler og kontrollerer at velgeren er innført i det elektroniske manntallet. Stemmestyret leder også den foreløpige opptellingen fra kl. 2000.

Stemmestyremedlemmer må gjennomføre obligatorisk kurs som avholdes i august og det vil avholdes eget kurs for de som skal være manntallskryssere (de som sitter ved PC og registrerer/ kontrollerer at det er rett person som avleverer stemmeseddelen). Datoene for kurs er ikke fastsatt ennå og vi vil komme tilbake med informasjon om dette.

Hvem kan være medlem i stemmestyret?

  • Må ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg
  • Må være innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen
  • Kan ikke stille til valg for et parti eller en gruppe i det aktuelle valget

Bevertning

Det er enkel servering enkel begge dager inkludert drikke og frukt. Eventuelle allergier oppgis ved registrering.

Godtgjørelse

Nes kommune tilbyr godtgjørelse som p.t. er på 500 kr per time for leder og nestleder, og 250 kr. Per time for øvrige medlemmer.

Er dette noe for deg så kontakt

Anna Engerdahl Skyrud

Fagansvarlig politisk sekretariat
Mobil: 468 468 95
E-post: politisk.sekretariat@nes.kommune.no
www.nes.kommune.no  

Årsmøteinnkalling årsmøte Neskollen velforening 2023

neskollen-vel-logo

Neskollen velforening inviterer til elektronisk årsmøte tirsdag 21 mars klokken 19.00. Registrering kommer til å skje elektronisk. De påmeldte vil kort tid før møtet få en link til et Teamsmøte. Dersom noen av spesielle grunner ikke kan delta elektronisk vil vi prøve å legge til rette for at de kan delta fysisk i møtet. De som ønsker å benytte seg av det må melde fra til oss før fristen. Frist for påmelding til årsmøtet og for å melde saker til årsmøtet er satt til 6 mars. Fristen er absolutt.

Det presiseres at spørsmål og innspill bes tatt opp etter møtet. Vi har ved flere anledninger fått kritikk for at møtene ellers blir alt for lange. Det er mange spørsmål som gjentas og mange av disse spørsmålene er ofte allerede besvart på vår nettside. Anbefaler å bruke søk-funksjonen.

Saker som ønskes tatt opp bør være av en type som lar seg stemme over. Les våre vedtekter før dere melder saker. Alle som melder en sak får et svar. Det er viktig at de som ikke får et svar kontakter oss på nytt. e-poster kan gå i spamfilter. Det stilles krav til at alle som melder en sak selv må legge den frem. Styret kommer siden med sin innstilling og så stemmes det over saken. Avstemningen vil da foregå ved Teams funksjonen «hånd opp.» Synspunkter og innspill ber vi medlemmene komme med fortløpende igjennom året på velforeningen@neskollen.no

Dersom noen av våre medlemmer ønsker og benytte seg av fullmakt, så er dette beskrevet i vedtektene. Siden fullmakter må kontrolleres opp mot elektroniske påmeldingslister så må fullmakt være sendt inn før fristen, som er satt til 6 mars. Fullmakt finner dere i årsmøtedokumentene.

Velforeningen mangler kandidater for valgkomiteen. Det er plass til 3 medlemmer av komiteen. Kunne du tenke deg å være en del av valgkomiteen så ta kontakt.

Påmelding kun en påmelding per husstand. Det er også mulig å melde seg via e-post om man ikke ønsker å bruke elektronisk registrering.

Årsmøtedokumenter inklusiv budsjett, regnskap, agenda og saksliste legges ut her så snart de er tilgjengelig. LINK

Styret

Veilys

Der har i flere uker vært mørke partier på Øvre Neskollen. Saken er godt kjent av Nes kommune. Årsaken til at flere partier er mørke er at der er feil i flere lysmaster i hovedveien. Feilen fordeler seg til flere mindre stikkveger og det hjelper ikke å bare åter stille sikringene i kommunens strømhus/ strømskap.

Nye lamper og armaturer er bestilt og blir montert så snart kommunens entreprenør mottar disse.

Dersom en hel vei er mørk er det alltid Nes kommune som skal underrettes. Velforeningen tar seg av reparasjoner på enkelte master i våre veier.

Hvordan melder man ifra om feil og mangler? Kommunen har egen tjeneste for dette. Se her. LINK

Mer om infrastruktur på Neskollen finner dere her LINK

Styret