Vintervedlikehold av veg

Vintervedlikehold av veg

Viktig info om snøbrøyting.

Vintervedlikehold sesong 2019- 2020

Vakttelefon Kommunalt vegvedlikehold: 92023116

Nes kommune sin beskrivelse av vintervedlikehold; «infrastrukturen deles inn i 3 klasser hvor de offentlig veiene på Neskollen faller under klasse 3, Øvrige kommunale veger. Brøytestandard på klasse 3 veger betyr at brøyting iverksettes ved 10 cm ny snømengde. I angitte bakker ved våt snø brøytes det ved 7 cm snømengde.Videre er det beskrevet at Klasse 3 veger forventes å være gjennombrøytet i løpet av 10 timer fra utkalling.»

Les vedlegget fra Nes kommune. Der beskrives hva man kan forvente av vintervedlikehold på veiene i Nes.

Neskollen Velforeningen (NVF) brøyter sine veier samtidig med Nes kommune og med samme leverandør. NVF brøyter de bratte bakkene noe før, som for eksempel i Herkulesvegen. Intern rekkefølge er det NVF og Nes kommune som vurderer. NVF tilstreber å strø etter behov. Det er kostbart å strø veinettet så dette vurderers fra gang til gang. Det er vanskelig å sette en absolutt grense for når det skal strøes. Det blir ikke nødvendigvis strødd hver gang noen mener det er glatt. NVF har satt strøkasser i de bratteste vegene og ved behov for etterfyll av sand vennligst send mail til velforeningen@neskollen.no. Strøsanden er IKKE til privat innkjørsel. Brukes sanden opp på private innkjørsler etterfyller vi ikke. NVF følger Nes kommune sin policy og det har vi nå gjort i mange år. Vi kan ikke annet enn å oppfordre dere alle til å kontakte kommunen ved service torget når dere er misfornøyd. Budsjettet for kommunen er det lokalpolitikerne som fastsetter. NVF budsjett for snøbrøyting godkjennes på årsmøtet. Styret har som mål å styre etter budsjett. NVF har laget en oversikt over alle veger/ infrastruktur på Neskollen, se her LINK eller under fliken infrastruktur. Her kan man også lese om hvem som er ansvarlig for hva på Neskollen.

Når det gjelder tidspunkt for brøyting så har det av erfaring og i dialog med leverandør og Nes kommune vist seg at det ofte er uhensiktsmessig å brøyte på Neskollen i tidsperioden fra klokken 14-20. Årsaken til dette er mye trafikk, parkering i vegene og mange lekende barn. Men av og til må vi brøyte i dette tidsrommet. Følg med på barn under 12 år når det brøytes i ditt område.

Vi ber samtidig om at det ikke parkeres langs med veiene og selvsagt heller ikke på gangvegene. Det er ulovlig, trafikkfarlig og til hinder for brøytemannskapene. Veiene på Neskollen er smale og har aldri vært tiltenkt parkering. Parkering av kjøretøyer skal foregå på egen eiendom uavhengig om man bor i sameie eller i enebolig. Må brøyting avbrytes grunnet blokkerende biler så må beboerne i den aktuelle veien selv koste brøyting eller måke for hånd.

Grøfter langs alle veiene eies av NVF eller Nes kommune. 1.5 meter fra asfalt er alltid grøft. Dette er viktige deponerings soner og skal ikke benyttes til søppel hus, murer, beplanting, parkering etc uten at det er klarert med styret eller Nes kommune. Både Nes kommune og NVF har full rett å deponere snø på privat eiendom, dersom det er hensiktsmessig for å holde vegen åpen.

Velforeningen har ikke noen vakttelefon og vi ber om at det respekteres.
Forhold rundt brøyting og tilbakemeldinger tar vi mot på e-post vi ber at dere først leser under fliken infrastruktur der det ligger mye info. Vi leser alle henvendelser, men har ikke kapasitet til å svare på alle. Styret følger ikke med på facebook grupper etc. For å nå frem til oss som styrer må dere bruke e-post.

Kommunens vakttelefoner finner du på nettsidene til Nes kommune.

Vedlegg

Gangstier

Høstdugnaden er gjennomført

Velforeningen har sammen med flinke å dyktige medlemmer frisket opp å anlagt noe mere tursti i boligfeltet. Det er kjørt på store mengder grus/ subbus. Totalt er det fordelt ut 24 lastebilslass. Det er samlet 320 tonn! Maskinene vi leid har blitt kjørt 8 timer per dugnads dag. Det ligger igjen rester av noen hauger på Øvre Neskollen. Dette kjøres ut og ferdigstilles av Døli AS i løpet av en ukes tid. Bruk stiene👍

neskollen-vel-logo

Takk til de som var med på dugnaden. Det var forsåvidt plass til et par til, men vi kom nesten i mål. Stiene blir veldig mye brukt!

Styret

Skiltplan Neskollen

Nye skilt på Neskollen.

Nes kommune skilter om Neskollen. Les her om endringen i vedlagt dokument der alle skilt er med. Merk at det blir innført et generelt parkeringforbud med Soneparkering på hele Neskollen. Å ikke følge skilting kan føre til bot, eller borttauing på bileiers regning ref, Vegtrafikkloven kap. V, §31 og §37.

Parkering av privatbil og fremfor alt tunge kjøretøyer skal foregå på eiers tomt.

Vedlegg

Høstdugnad

Velforeningen inviterer til årets høstdugnad 16 og 17 september, Påminnelse

I år prioriterer vi våre felles gang og sykkelveger som finnes i hele boligfeltet. Stiene er svært viktige for trygg og enkel fremkomst i feltet for både voksne og barn. Bærelaget er slitt på mange steder. Vi har derfor bestilt store mengder subbus som skal fordeles ut med selvlassende dumpere. Men vi trenger hjelp til å rake det ut og og jevne til og stabilisere bærelaget. Vi ber derfor om at de som har rake, trillebord og rive stiller med dette utstyret. Det vil etableres flere arbeidslag; 1 i Tellusvegen, 1 på Øvre Neskollen og 1 mitt på boligfeltet. Over 20 lastebilslass skal fordeles så det er plass til mange dugnadsdeltakere! Velkomne skal dere være å husk at det er ikke foran tastaturet man forandrer sitt lokalmiljø.

Alle må møte ved amfiet for registrering mellom 17-17.30 og det er kun gangstier vi har anledning til å fokusere på under denne dugnaden. Dette da utstyret vi leier er relativt kostbart og må utnyttes maksimalt.

Styret

Løkka på Øvre Neskollen

Ny aktivitetsflate på Øvre Neskollen

På Øvre Neskollen er det nå ferdigstilt en aktivitetsflate på nesten 4000 kvadratmeter der man på sommeren kan spille fotball, løpe, ha picnic eller bare sole seg. Det er plassert ut fotballmål men flaten er for all slags aktivitet. Flaten er gressbelagt og klippes jevnlig. På vinteren kommer det til å bli kjørt skispor her som kommuniserer med det øvrige løypenettet. I enden av løkka finner man en stor tydelig skilt der turstien til Hvamsæter starter. PÅ skiltet kan man lese om turmulighetene i Bøleråsen. Gressløkka er for alle og en del av Neskollen velforenings eiendom som vi alle eier i fellesskap. Vi ber at brukere av gangsti, skispor og felles aktivitetsflate ikke parkerer ved disse anleggene.

Neskollen velforening

Gatelys og lys langs gang og sykkelveg

Neskollen Velforening har bedt ordfører se på saken med lys på Neskollen

Her er brevet vi sendt ordfører.

Viser til info publisert på Nes kommune sine hjemmesider vedrørende avslåtte veilys.
Neskollen Velforening har ved flere anledninger, på tidligere årlige møter med kommunen, spilt inn forslag om å justere tidene lyset på Neskollen er tent fremfor å praktisere sommerslukking. 
Anleggene på Neskollen er av nyere dato (store deler er LED lys, dette vet vi da vi selv drifter og koster store deler av dette nettet) )og har trolig innretninger som gjør at man automatisk kan styre tiden lyset står på avhengig av årstid og periode med behov for lys. Dersom dette ikke finnes er det en enkel og rimelig løsning med astrour/verdensur. Saken er at lyset på Neskollen i flere perioder fint kunne ha tent senere og slukket tidligere. Riktig innstilling hadde gitt lys i de nødvendige antall timer hvert døgn året igjennom til samme kostnad som man i dag har med praktisering av sommerslukking.
Med sommerslukking er det spesielt perioder på kveld og tidlig natt hvor det blir mørkt. En ytterligere forlengelse av sommerslukking vil medføre at disse periodene bare blir lengre.
Neskollen Velforening har relativt nylig deltatt på trygghets vandringer i regi av Nes Kommune. Konklusjonen fra disse vandringene var fra første stund at belysning var et av de viktigste virkemidlene for å skape trygghet og redusere graden av uønskede hendelser. Det kan nevnes at Neskollen Velforening i 2018 brukte godt over 200 000 kroner for å utbedre belysning gjennom idrettsparken, utgifter som dekkes av beboerne på Neskollen.
Det vises til oppslag i Raumnes 13.2.19, hvor ordfører er sitert på at trygghets vandringene på Neskollen har gitt gode resultater. 
Neskollen Velforening mener at sommerslukking generelt og en forlengelse av denne vil stride mot alle funn og erfaringer gjort fra blant annet trygghets vandringene. Det vil videre bidra til at flere foreldre velger å kjøre og hente sine barn på ulike aktiviteter på idrettsbanen, Nes Arena hos venner med mer fordi det oppleves som ubehagelig å gå i mørket.
Neskollen Velforening er kjent med behovet for å spare penger og har således kommet med innspill til hvordan dette kan gjøres, men vi kan ikke aksepteres at det spares penger ved å slukke veilys i sin helhet frem til 1.9 for å spare penger. Det vil i så tilfelle, etter vår mening, stride mot konklusjonen fra nevnte trygghets vandring og være uforsvarlig. Det er nå nærmere 900 husstander på Neskollen. Veldig mange av disse er barnfamilier, der trygghet er viktig. Lys gir trygghet.
Per Olin Leder Neskollen Velforening

Turstien til Hvamsæter


Offisiell åpning av turstien til Hvamsæter torsdag 23 mai 18.00 ved Tolvstein

Turstigruppen i Hvam-il åpner offisielt turstien til Hvamsæter tjernet. Turstien som vært et prosjekt i regi av Hvam-il med støtte fra bland annet Neskollen Velforening åpnes med et arrangement som setter de minste i fokus. Ta turen å se nærmere på hva turstien kan by på av flott natur, tilrettelagte rasteplasser for store og små og forgreninger til de mange små naturstiene i Bøleråsen. Ønsker man å ta beina fatt langs en gang, sykkel og løpesti der man trygt kan gå både vår, sommer og høst så er turstien helt perfekt. Bruk nærområdet vårt!

Velkomne

17 mai på Neskollen


FAU og Velforeningen oppfordrer alle til å la bilen stå i perioden mellom 11-12 da vegen er stengt for barnetog.

17. mai Neskollen Skole kl 11-15

Velkommen

Oppstilling barnetog kl 10.40 Avmarsj kl 11

Flaggbord/7. trinn – 1. trinn – Nes Skolekorps – 2.-6. trinn – Barnehagene: Melkeveien- Tellusveien – Tomteråsen – Vormsund  – Hoppensprett Udnes– Læringsverkstedet.

Togrute: oppstilling parkeringsplass foran skolen/SFO – Melkevegen – Siriusvegen – Polarisvegen – Melkevegen – Idrettsparken

Salg av kioskvarer  kl 12-15 Pølser, Brus, Kaffe, Kake, Is
Salg av Lynlodd
Tale for dagen og korpsmusikk kl 12 på Idrettsparken  
Aktiviteter for barn kl 12-14 i Idrettsparken
Ispremie hentes i Hvamsbua  
Ta med bord og stoler om du har!
 
Ta Helst MED KONTANTER! (pga tidsbruk)  
VIPPS til FAU Neskollen Skole #64726
Kontakt: neskollen17mai@gmail.com

Vårdugnad

Vårdugnad gjennomføres mandag 13 mai mellom 17 og 21

Prioriterte oppgaver vil være rydding av kvist og kvast på fellesarelaer, amfiet, rundt sentrumsområdet og våre arealer ved skolen. Vi ønsker å utbedre disse områdene før 17 mai.

Styret har også valgt å prioritere gødsling av nyetablerte gressflater på Øvre Neskollen. Ta med rive, rake å trillabord. Flatene må stelles.

Oppmøte ved amfiet klokken 17.00. Dugnaden er frivillig men registrert deltakelse gir avtrekk for neste års velkontigent. Summen for avtrekket bestemmes av årsmøtet og er i år 250 kr per dag. Send gjerne ungdommer fra husstanden!

Vennlig hilsen styret