Gangstier

Høstdugnaden er gjennomført

Velforeningen har sammen med flinke å dyktige medlemmer frisket opp å anlagt noe mere tursti i boligfeltet. Det er kjørt på store mengder grus/ subbus. Totalt er det fordelt ut 24 lastebilslass. Det er samlet 320 tonn! Maskinene vi leid har blitt kjørt 8 timer per dugnads dag. Det ligger igjen rester av noen hauger på Øvre Neskollen. Dette kjøres ut og ferdigstilles av Døli AS i løpet av en ukes tid. Bruk stiene👍

neskollen-vel-logo

Takk til de som var med på dugnaden. Det var forsåvidt plass til et par til, men vi kom nesten i mål. Stiene blir veldig mye brukt!

Styret

Høstdugnad

Velforeningen inviterer til årets høstdugnad 16 og 17 september, Påminnelse

I år prioriterer vi våre felles gang og sykkelveger som finnes i hele boligfeltet. Stiene er svært viktige for trygg og enkel fremkomst i feltet for både voksne og barn. Bærelaget er slitt på mange steder. Vi har derfor bestilt store mengder subbus som skal fordeles ut med selvlassende dumpere. Men vi trenger hjelp til å rake det ut og og jevne til og stabilisere bærelaget. Vi ber derfor om at de som har rake, trillebord og rive stiller med dette utstyret. Det vil etableres flere arbeidslag; 1 i Tellusvegen, 1 på Øvre Neskollen og 1 mitt på boligfeltet. Over 20 lastebilslass skal fordeles så det er plass til mange dugnadsdeltakere! Velkomne skal dere være å husk at det er ikke foran tastaturet man forandrer sitt lokalmiljø.

Alle må møte ved amfiet for registrering mellom 17-17.30 og det er kun gangstier vi har anledning til å fokusere på under denne dugnaden. Dette da utstyret vi leier er relativt kostbart og må utnyttes maksimalt.

Styret

Løkka på Øvre Neskollen

Ny aktivitetsflate på Øvre Neskollen

På Øvre Neskollen er det nå ferdigstilt en aktivitetsflate på nesten 4000 kvadratmeter der man på sommeren kan spille fotball, løpe, ha picnic eller bare sole seg. Det er plassert ut fotballmål men flaten er for all slags aktivitet. Flaten er gressbelagt og klippes jevnlig. På vinteren kommer det til å bli kjørt skispor her som kommuniserer med det øvrige løypenettet. I enden av løkka finner man en stor tydelig skilt der turstien til Hvamsæter starter. PÅ skiltet kan man lese om turmulighetene i Bøleråsen. Gressløkka er for alle og en del av Neskollen velforenings eiendom som vi alle eier i fellesskap. Vi ber at brukere av gangsti, skispor og felles aktivitetsflate ikke parkerer ved disse anleggene.

Neskollen velforening

Gatelys og lys langs gang og sykkelveg

Neskollen Velforening har bedt ordfører se på saken med lys på Neskollen

Her er brevet vi sendt ordfører.

Viser til info publisert på Nes kommune sine hjemmesider vedrørende avslåtte veilys.
Neskollen Velforening har ved flere anledninger, på tidligere årlige møter med kommunen, spilt inn forslag om å justere tidene lyset på Neskollen er tent fremfor å praktisere sommerslukking. 
Anleggene på Neskollen er av nyere dato (store deler er LED lys, dette vet vi da vi selv drifter og koster store deler av dette nettet) )og har trolig innretninger som gjør at man automatisk kan styre tiden lyset står på avhengig av årstid og periode med behov for lys. Dersom dette ikke finnes er det en enkel og rimelig løsning med astrour/verdensur. Saken er at lyset på Neskollen i flere perioder fint kunne ha tent senere og slukket tidligere. Riktig innstilling hadde gitt lys i de nødvendige antall timer hvert døgn året igjennom til samme kostnad som man i dag har med praktisering av sommerslukking.
Med sommerslukking er det spesielt perioder på kveld og tidlig natt hvor det blir mørkt. En ytterligere forlengelse av sommerslukking vil medføre at disse periodene bare blir lengre.
Neskollen Velforening har relativt nylig deltatt på trygghets vandringer i regi av Nes Kommune. Konklusjonen fra disse vandringene var fra første stund at belysning var et av de viktigste virkemidlene for å skape trygghet og redusere graden av uønskede hendelser. Det kan nevnes at Neskollen Velforening i 2018 brukte godt over 200 000 kroner for å utbedre belysning gjennom idrettsparken, utgifter som dekkes av beboerne på Neskollen.
Det vises til oppslag i Raumnes 13.2.19, hvor ordfører er sitert på at trygghets vandringene på Neskollen har gitt gode resultater. 
Neskollen Velforening mener at sommerslukking generelt og en forlengelse av denne vil stride mot alle funn og erfaringer gjort fra blant annet trygghets vandringene. Det vil videre bidra til at flere foreldre velger å kjøre og hente sine barn på ulike aktiviteter på idrettsbanen, Nes Arena hos venner med mer fordi det oppleves som ubehagelig å gå i mørket.
Neskollen Velforening er kjent med behovet for å spare penger og har således kommet med innspill til hvordan dette kan gjøres, men vi kan ikke aksepteres at det spares penger ved å slukke veilys i sin helhet frem til 1.9 for å spare penger. Det vil i så tilfelle, etter vår mening, stride mot konklusjonen fra nevnte trygghets vandring og være uforsvarlig. Det er nå nærmere 900 husstander på Neskollen. Veldig mange av disse er barnfamilier, der trygghet er viktig. Lys gir trygghet.
Per Olin Leder Neskollen Velforening

Turstien til Hvamsæter


Offisiell åpning av turstien til Hvamsæter torsdag 23 mai 18.00 ved Tolvstein

Turstigruppen i Hvam-il åpner offisielt turstien til Hvamsæter tjernet. Turstien som vært et prosjekt i regi av Hvam-il med støtte fra bland annet Neskollen Velforening åpnes med et arrangement som setter de minste i fokus. Ta turen å se nærmere på hva turstien kan by på av flott natur, tilrettelagte rasteplasser for store og små og forgreninger til de mange små naturstiene i Bøleråsen. Ønsker man å ta beina fatt langs en gang, sykkel og løpesti der man trygt kan gå både vår, sommer og høst så er turstien helt perfekt. Bruk nærområdet vårt!

Velkomne

17 mai på Neskollen


FAU og Velforeningen oppfordrer alle til å la bilen stå i perioden mellom 11-12 da vegen er stengt for barnetog.

17. mai Neskollen Skole kl 11-15

Velkommen

Oppstilling barnetog kl 10.40 Avmarsj kl 11

Flaggbord/7. trinn – 1. trinn – Nes Skolekorps – 2.-6. trinn – Barnehagene: Melkeveien- Tellusveien – Tomteråsen – Vormsund  – Hoppensprett Udnes– Læringsverkstedet.

Togrute: oppstilling parkeringsplass foran skolen/SFO – Melkevegen – Siriusvegen – Polarisvegen – Melkevegen – Idrettsparken

Salg av kioskvarer  kl 12-15 Pølser, Brus, Kaffe, Kake, Is
Salg av Lynlodd
Tale for dagen og korpsmusikk kl 12 på Idrettsparken  
Aktiviteter for barn kl 12-14 i Idrettsparken
Ispremie hentes i Hvamsbua  
Ta med bord og stoler om du har!
 
Ta Helst MED KONTANTER! (pga tidsbruk)  
VIPPS til FAU Neskollen Skole #64726
Kontakt: neskollen17mai@gmail.com

Vårdugnad

Vårdugnad gjennomføres mandag 13 mai mellom 17 og 21

Prioriterte oppgaver vil være rydding av kvist og kvast på fellesarelaer, amfiet, rundt sentrumsområdet og våre arealer ved skolen. Vi ønsker å utbedre disse områdene før 17 mai.

Styret har også valgt å prioritere gødsling av nyetablerte gressflater på Øvre Neskollen. Ta med rive, rake å trillabord. Flatene må stelles.

Oppmøte ved amfiet klokken 17.00. Dugnaden er frivillig men registrert deltakelse gir avtrekk for neste års velkontigent. Summen for avtrekket bestemmes av årsmøtet og er i år 250 kr per dag. Send gjerne ungdommer fra husstanden!

Vennlig hilsen styret

Parkering på Neskollen

Velforeningen har mottatt utallige synspunkt rundt parkering opp gjennom årene. Flere ganger har medlemmer tatt opp parkering som tema på våre årsmøter. Velforeningens synspunkt mht parkering er at der må foreligge en felles plan for området. En felles plan som først å fremst ivaretar sikkerhet å fremkomlighet. Vintervedlikehold er mere tidskrevende og fordyrende når det parkeres i vegen. Nes kommune har derfor i lengre tid arbeidet med denne plan. Planen er nå godkjent av Statens veivesen og man planlegger for en oppstart av skiltingen i vår når snøen forsvinner. Planen kommer til å begrense muligheten til gateparkering. Reguleringen skaper et rom for bøtleggelse i de tilfeller der reglene ikke følges. Dette har man til dels gjort på Årnes. Auli og Neskollen kommer etter.

Parkering på gangfelt, i kryss og i vendhammere har aldrig vært lov. Parkering av kjøretøy skal foregå på egen grunn. Det er eier av kjøretøyet som ansvarer for å sikre kjøretøyet en lovlig parkeringsplass. Tunge kjøretøy skal ikke parkeres i boligfeltet.

Styret

Fibernett

Fibernett

Neskollen Velforening og Eidsiva er enige i betingelser for utbygging av fibernett på velforeningens grunn på Neskollen.

Eidsiva bygger fiberanlegg med oppstart vinteren 2017. Man bygger installasjonen på en måte som sikrer fremtidige muligheter mht å koble til flere på nettet. Det vil være mulig å koble til private eneboliger og hele borettslag.

Eidsiva har fullmakt til å grave i grøfter, på fellesarealer og over alle innkjørseler som er på Velforeningens og Nes kommune sin grunn. Innkjørsel er en del av vegen og ikke i privat eie hos den som eier eiendommen. Vår felles kontrakt omhandler dette og skal sikkre at de opparbeidede arealene blir tilbakestilt. Bor du i et sameie så kontakt styret for nærmere opplysninger.

Prosjektleder Eidsiva Frank Werner Jensen frank.jensen@eidsiva.no

Prosjektleder underentreprenør graving Amund Holberg amund.holberg@brunbjorn.no

Kontrakt Eidsiva-Neskollen velforening


Vedlegg