Gatelys og lys langs gang og sykkelveg

Neskollen Velforening har bedt ordfører se på saken med lys på Neskollen

Her er brevet vi sendt ordfører.

Viser til info publisert på Nes kommune sine hjemmesider vedrørende avslåtte veilys.
Neskollen Velforening har ved flere anledninger, på tidligere årlige møter med kommunen, spilt inn forslag om å justere tidene lyset på Neskollen er tent fremfor å praktisere sommerslukking. 
Anleggene på Neskollen er av nyere dato (store deler er LED lys, dette vet vi da vi selv drifter og koster store deler av dette nettet) )og har trolig innretninger som gjør at man automatisk kan styre tiden lyset står på avhengig av årstid og periode med behov for lys. Dersom dette ikke finnes er det en enkel og rimelig løsning med astrour/verdensur. Saken er at lyset på Neskollen i flere perioder fint kunne ha tent senere og slukket tidligere. Riktig innstilling hadde gitt lys i de nødvendige antall timer hvert døgn året igjennom til samme kostnad som man i dag har med praktisering av sommerslukking.
Med sommerslukking er det spesielt perioder på kveld og tidlig natt hvor det blir mørkt. En ytterligere forlengelse av sommerslukking vil medføre at disse periodene bare blir lengre.
Neskollen Velforening har relativt nylig deltatt på trygghets vandringer i regi av Nes Kommune. Konklusjonen fra disse vandringene var fra første stund at belysning var et av de viktigste virkemidlene for å skape trygghet og redusere graden av uønskede hendelser. Det kan nevnes at Neskollen Velforening i 2018 brukte godt over 200 000 kroner for å utbedre belysning gjennom idrettsparken, utgifter som dekkes av beboerne på Neskollen.
Det vises til oppslag i Raumnes 13.2.19, hvor ordfører er sitert på at trygghets vandringene på Neskollen har gitt gode resultater. 
Neskollen Velforening mener at sommerslukking generelt og en forlengelse av denne vil stride mot alle funn og erfaringer gjort fra blant annet trygghets vandringene. Det vil videre bidra til at flere foreldre velger å kjøre og hente sine barn på ulike aktiviteter på idrettsbanen, Nes Arena hos venner med mer fordi det oppleves som ubehagelig å gå i mørket.
Neskollen Velforening er kjent med behovet for å spare penger og har således kommet med innspill til hvordan dette kan gjøres, men vi kan ikke aksepteres at det spares penger ved å slukke veilys i sin helhet frem til 1.9 for å spare penger. Det vil i så tilfelle, etter vår mening, stride mot konklusjonen fra nevnte trygghets vandring og være uforsvarlig. Det er nå nærmere 900 husstander på Neskollen. Veldig mange av disse er barnfamilier, der trygghet er viktig. Lys gir trygghet.
Per Olin Leder Neskollen Velforening