Er du en resurs?

Er du en resurs?

Det er ledige verv i Neskollen velforening.

Neskollen velforening representerer våre medlemmer og styrer Neskollen velforening etter foreningens vedtekter og forholder seg til gjeldende reguleringsplan, lover å regler og foreningens årsmøte. Ønsker du å bidra i arbeidsutvalg, arrangemangskomite,  valgkomite eller i styret? Kjenner du noen som du tror kunne egne seg til et slikt verv? Velforeningen trenger deg/ dere. Boligfeltet er stort og vårt ansvar er omfattende. Det er per idag ledige verv som absolutt burde vært tilsatt ved neste årsmøte.

Hvem ser vi etter? Det er flott om nye medlemmer har erfaring fra kommunal forvaltning, økonomi eller juridik og har et høyt ambisjonsnivå. Men de viktigste er at man er interessert og opptatt av hele Neskollen. Ikke bare rundt der man selv bor. Personer fra den nye delen øverst på Neskollen, delfelt B4, Tellusvegen og Polarisvegen ønskes ekstra velkomne da disse delene av Neskollen per idag ikke har representanter i styret. Det er også et klart flertall menn i styret, så kvinner er varmt velkomne. Arr komiteen er dog bare kvinner så der trengs det menn.

For verv i valgkomite er det viktig å kjenne folk fra hele feltet. Gjerne nye beboere. For verv i arbeidsutvalget må man være glad i dugnad å ta et tak for fellesskapet.

Hva gjelder styreverv så ser vi først om fremst etter varamedlemmer som på sikt og etter et par års innføring kan tenke seg å ta de tyngre verv som krever mere. Omfattende dokumenter ligger under årsmøtedokumenter.

Styret i Neskollen velforening

Turstien til Hvamsætertjernet

Turstien til Hvamsætertjernet

Turstien nærmer seg ferdigstillelse å Velforeningen og Hvam-il oppfordrer til å benytte seg av den flotte turstien

Tursti prosjektet er i ferd med å ferdigstille turstien til Hvamsæter og i løpet av høsten så vil man bli helt ferdig. Turstien starter ved Velforeningens felles gressløkke på Øvre Neskollen og leder til Hvamsæter tjern.

På vinteren kjøres det skispor i Bøleråsen og det vil bli spor helt inn til gressløkka på Øvre Neskollen og til Tellesvegen og akebakken. På sommeren vil turstien egne seg for både joggeturer, gåturer og sykkelturer. Turstien er ikke tiltenkt noen form for motorisert ferdsel annet en for søppelhåndtering og vedlikehold.

Velforeningen sørger for søppeltømming på Hvamsætra utenom snødekket periode. Men vi oppfordrer til å ta med seg søppel hjem. Spesielt matrester. Vi håper turstien skal føre til mye aktivitet og hygge både for unge og gamle.

Hvamsætertjern er et flott badevann med en liten strand å en flotte.

God sommer

Neskollentjernet

Neskollentjernet

Neskollen tjernet, historikk og fremtid

Tjernet ble før utbygging startet på Neskollen etablert som et fordrøyningsbasseng med innløp fra både Tellusvegen, Herkulesvegen og fra de åpne dreneringsgrøftene som leder vann helt fra toppen av Neskollen og ned mot jordene rundt Neskollen. Neskollentjernet har funksjon som et fordrøyningsbasseng og har aldri vært tenkt som en badeplass. For en del år siden ønsket Hvam-il å bygge en idrettsarena for sine medlemmer. Den eneste plassen som var stor nok var Neskollen tjernet. Årsmøtet vedtok at styret skulle starte en prosess for å frigi arealer samt utforme en gjensidig kontrakt for prosessen rundt idrettshall. Denne kontrakten ligger på neskollen.no som mye annet rundt disse prosessene. Prosessen er ferdig og det 10000 m2 store Neskollentjernet har blitt 4000 m2 og skapt plass for masse idrettsglede for vårt lokalsamfunn.

 

Vann ledes til 2 basseng på Neskollen. Et mindre basseng er plassert i Tellusvegen og det store er Neskollentjernet i idrettsparken. Bassenget i Tellusvegen er der fortsatt, men ligger under et «lokk» av gress. Under lokket er det gravd et basseng med flere nivåer av drenerende masse (stein). I tillegg til dette så er det et kum system med enkelt vedlikehold. Systemet er delt i 2 der del en er under jorda midt i Tellusvegen og det andre under jorda men ut mot jordet og på utsiden av bebygget sone. Bassenget i Tellusvegen ble lagt under gress grunnet lukt av stillestående vann midt på sommeren.
Neskollentjernet som er det største bassenget skulle ta imot regn og smeltevatten fra flere av del feltene og hadde en enorm kapasitet. I starten kom det imidlertid så lite nytt vann at man måtte installere en bergpumpe for å pumpe inn store mengder grunnvann i tjernet. Uten dette tilskuddet ville det ha blitt lukt og lavt vannspeil. Tanken med et flott tjern og en relativt rimelig dreneringsanlegg er god, men det er også noen ulemper. Det er selvsagt morsomt for barn å kaste ting opp i tjernet og det har en lei tendens til å gro igjen. Velforeningen har prøvd mange forskjellige tiltak for å forbedre tjernet. Blant annet så ble hele bunn og «strandsonen» renset med gravemaskin ifm igjenfylling av Nes arena tomten. Det holdt seg pent en sesong, siden kom vekstene raskt tilbake. Brosteinen i amfiet er også plukket opp og støpt på plass i flere omganger. Morsomt å plukke opp å kaste i tjernet for barn og ungdom.

Vi har videre startet opp bergpumpen på nytt, tilført biokjemiske substanser og satt ut en oksygenberikende fontene. Ingen av disse tiltakene har hatt langvarig effekt. Utallige dugnader er gjennomført i amfiet og vi har også hatt mannskaper ute med båt flere ganger hver sommer for å hente opp store mengder søppel. Handlevogner, store mengder med sykler og all slags søppel.

I senere år ser det ut til at tjernet har blitt et populært sted for fugler og annet liv. Noe som mange synes er et hyggelig element.

 

I 2015 ble Tjernet lagt frem som en sak på Velforeningens årsmøte. Man etterlyste igjenfylling og etablering av noe annet på toppen av tjernet. Man mente at arealet på 4 mål kunne brukes til aktivitetsflate, parkområde eller bare gressplen. Styret brukte 2016 til å utrede mulighetene for dette. Det viste seg å være vanskelig, dyrt og komplisert å fylle igjen tjernet. Vi informerte om prosessen på årsmøtet 2016. Vi hadde da vært i dialog med geologer, kommunens VA ingeniører, skolesjefen, rektor, kommunalsjef, de som etablert tjernet, arealplanlegger med flere. Vi har undersøkt dette svært nøye. Konklusjonen på de fakta vi sitter på er at Velforeningen klarer ikke å fylle igjen tjernet innenfor de rammer vi har i dag. Bare prosjektering og undersøkelser ifm en omregulering estimeres til over en million kroner dersom den blir godkjent og siden kommer oppbygging av drenering anlegg etc i tillegg som gjør dette prosjektet til en umulighet finansiert med de midler Velforeningen sitter med i dag. Ingen aksepterer en vesentlig høyere kontingent for å få fylt igjen tjernet.

Vi har tatt saken opp med kommunestyret og kommunalsjefen uten at man finner en løsning for tjernet. Tjernet eies av oss som bor her og man mener at det må vi ordne opp i selv.

HMS

 

Flere har ment at vannspeilet kan medføre en risiko da det er en barneskole i nærheten. Selv om tjernet ikke er så dypt så er det vann i det, akkurat som i grøftene rundt boligfeltet og i noen små naturlige pytter i og rundt boligfeltet. Velforeningen forholder oss til reguleringsbestemmelsene og det faktum at dette er et nylig vedtatt byggeprosjekt der man har godkjent et kunstig dreneringsbasseng som en del av infrastrukturen. Dette er det stemt for i Nes kommune og det er våre kommunalt ansatte som har gjennomgått reguleringen. Vi har sørget for å dekke til bassenget i Tellusvegen og Neskollen tjernet er redusert til mindre enn halvparten av regulert størrelse. Skolen bærer ansvaret for skolebarna og er ansvarlig for sine vurderinger rundt tjernet.

 

Utvidelse av Neskollen barneskole

 

Det er nå startet det Nes kommune beskriver som en mulighetsstudie for utvidelse av Neskollen skole. Prosjektet har som mål å se på de løsninger som kan finnes i lokalmiljøet og presentere dette som en rapport for kommunestyret desember 2018. Trafikale utfordringer, antall funksjonelle klasserom, skolegård, omdisponering, nybygg etc skal utredes. Tjernet inngår som en del av det man ser nærmere på. Men å fylle igjen tjernet med alt hva det innebærer er kostbart. Dersom man ønsker å utvide skolen på en måte som forlanger mer areal så kan det være mulig at man går i dialog med Velforeningen om tomt. Skal Velforeningen gi fra seg tomt så er det i tilfelle en sak som først må stemmes over på et årsmøte av våre medlemmer. Styret er av den oppfatningen at dersom tjernet kan tjene som grunn for skolegård så er det fornuftig bruk av arealet. Men det gjenstår å se hva våre politikere ønsker med Neskollen.

 

Inntil dette eventuelt gir oss en mulighet med tjernet så er det ikke aktuelt å kontinuere noen planer med igjenfylling av tjernet.

Vi kommer til å få fjernet søppel som kastes i tjernet med jevne mellomrom og vi har på nytt startet opp bergpumpen som tilfører grunnvann, men utover det er det ikke aktuelt å bruke noen store summer på utbedringer av tjernet. Såfremt ikke våre medlemmer foreslår økt pengebruk for årsmøtet. Selvsagt tar vi gjerne mot gode innspill rundt hvordan vi kan få tjernet så pent som mulig.

 

Styret Neskollen velforening

Utbedring av veilys idrettsparken

Utbedring av veilys idrettsparken

Velforeningen utbedrer veilyset i idrettsparken før høsten 2018

Velforeningen har etter anbudskonkurranse inngått avtale med entreprenør. Målsetningen er at det skal lyse langs hele gangveien fra  barnehage og helt til Nes arena langs Velforeningens vei. Strekket mellom øvre fotballbane mot Herkulesveien og ned til Nes arena må graves opp å skiftes ut. Velforeningens kunstgressbane forsynes også med denne kabel slik at utbedringen vil også gi flomlys til banen i høstmørkeret. Se gul markering i bilde. Dette er en helt nødvendig jobb da det er skader på kabel som fører til at sikring slår ut.

Styret

Kontingent 2018

neskollen-vel-logo

Obligatorisk kontingent for medlemskap i Neskollen Velforeningen 2018 sendes ut snart.

Årsmøtet har vedtatt et budsjett med 2500 kr i kontingent for 2018. Avtrekk for dugnadsinnsats i 2017 er trukket fra.

Årsmøtedokument finner dere her. Link.

Kontingent dekker snøbrøyting av velforeningens veier, veilys, soping, vedlikehold av lekeplasser, søppeltømming, vedlikehold av gangstier, vedlikehold av idrettsanleggene våre, vedlikehold av skogen vår med mere. Detaljert regnskap er tilgjengelig på årsmøte der også budsjett vedtas. Vi anbefaler alle som skal selge bolig å gjøre opp kontigent før salg. Salg skal foregå uten heftelser. Ubetalt kontigent er en heftelse som følger eiendommen. Samtlige meglere som legger ut boliger for salg på Neskollen kontaktes og informeres skriftlig om dette.

Neskollen er delvis et privat område og alle beboerne eier en lik del av våre fellesarealer. Velforeningen er således en eierforening, ikke en interesseforening med valgfritt medlemskap. Alle boenheter plikter å være med. Det er tinglyst i alle boenheter. En rett/ plikt per enhet. Barnehagene, kommunen, utbyggere, tomteinvestorer og vi som sitter i styret eier også boenheter og betaler full kontingent før hver enhet. Det er iht vedtekter plikt å melde om eierskifte ved salg.

Velforeningen vil etterfølge den som står som eier til enhver tid. For inndriving brukes inkassoselskap med vår fullmakt å følge opp på egnet måte. Dette inkluderer også rettslig forfølgelse. I denne sammenheng så løper fort store kostnader på den som ikke betaler. Spørsmål rundt kontigent besvares på e-post. velforeningen@neskollen.no og kasserer@neskollen.no

Ved salg av bolig/tomt anbefaler vi at kontingent er gjort opp før salg. Har dere ikke mottatt kontingent før sommeren så må kontingenten etterlyses. Velforeningen forfølger eier til enhver tid.

I fliken kontingent finnes informasjon for både meglere, selgere, eiere og kjøpere. Les dette før dere tar kontakt.

Styret har ingen ansatte så det er kun per e-post vi har anledning å svare. Vi ber om at det respekteres

Fiber, reetablering av infrastruktur og veien videre

Fiber, reetablering av infrastruktur og veien videre

Les om entreprenørens plan

Graving

Veflen vil etter planen grave fibertraseer frem til uke 21.

Istandsetting

Veflen Entreprenør er nå i full gang med istandsetting av grøfter som er gravd i vinter. Det gjenstår fortsatt litt grøftegraving, men i all hovedsak så vil det bli istandsetting over hele feltet. Vi starter med klargjøring til asfalt – så hvis man ser at det er ny asfalt, men grøntarealer ikke ser bra ut så er det ingen grunn til å tro at vi har glemt dere. Det vil bli pyntet på grøfter, lagt på matjord og sådd gress på de områdene det var slik før vi begynte.

Vi forventer å holde på med istandsetting til en gang ut i mai/juni. Mye av områdene vil selvfølgelig være klare lenge før det. Totalt sett er det gravd ca 8km fordelt på hele Neskollen og det er derfor mye å ta tak i etter et slikt vinter prosjekt. Vi ber om litt velvilje og tålmodighet i tiden fremover, så skal vi gjøre det beste vi kan for at dere skal være fornøyd med resultatet.

 

Montasje

Ute montasjer

Vi kommer nå til å dele ut kunderør. Dette røret er det viktig at blir gravd ned så fort som mulig.

Montøren som deler ut røret vil også montere veggboksen på ytterveggen samtidig. Plassering av veggboksen bør være i nærheten av TV.

Dersom dere har eksisterende rør fra veien og inn i huset som er tomme, ber vi beboer å påvise hvor røret går fra – til for at vi kan gjøre en vurdering om røret kan benyttes. Dersom dere har et ledig rør ta kontakt med Olav Haukvik, Brunbjørn på telefon 947 97 206 eller e-post: olav.haukvik@brunbjorn.no

Inne montasjer

Vi vil også gjennomføre inne montasjer fra uke 20 og utover. Beboere vil bli kontaktet for timeavtaler. Det at vi foretar innemontasjer nå betyr ikke at det blir levert signal enda. Dette vil bli gjort i henhold til plan. Så ikke si opp eventuelle abonnement før signalet er levert.

 

 

Med vennlig hilsen

Olav Haukvik

Prosjektleder

Dir. tlf:  947 97 206 / Sentralbord: 984 31 100

E-post: olav.haukvik@brunbjorn.no

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med Velforeningens nyhetsbrev

Velforeningen har etablert nyhetsbrev for våre medlemmer og de som er interessert i vår virksomhet. Relevante saker som årsmøte, dugnad, arbeid på våre arealer, HMS-saker, aktiviteter i arrangementskomiteens regi og ellers andre saker styret ønsker å informere om blir lagt til som nyhetsbrev.

Registrer deg her LINK

Styret

Vintervedlikehold av veg

Vintervedlikehold av veg

Viktig info om snøbrøyting.

Vintervedlikehold sesong 2018- 2019

Vakttelefon Kommunalt vegvedlikehold: 92023116

Nes kommune sin beskrivelse av vintervedlikehold; «infrastrukturen deles inn i 3 klasser hvor de offentlig veiene på Neskollen faller under klasse 3, Øvrige kommunale veger. Brøytestandard på klasse 3 veger betyr at brøyting iverksettes ved 10 cm ny snømengde. I angitte bakker ved våt snø brøytes det ved 7 cm snømengde.Videre er det beskrevet at Klasse 3 veger forventes å være gjennombrøytet i løpet av 10 timer fra utkalling.»

Les vedlegget fra Nes kommune. Der beskrives hva man kan forvente av vintervedlikehold på veiene i Nes.

Neskollen Velforeningen (NVF) brøyter sine veier samtidig med Nes kommune og med samme leverandør. NVF brøyter de bratte bakkene noe før, som for eksempel i Herkulesvegen. Intern rekkefølge er det NVF og Nes kommune som vurderer. NVF tilstreber å strø etter behov. Det er kostbart å strø veinettet så dette vurderers fra gang til gang. Det er vanskelig å sette en absolutt grense for når det skal strøes. Det blir ikke nødvendigvis strødd hver gang noen mener det er glatt. NVF har satt strøkasser i de bratteste vegene og ved behov for etterfyll av sand vennligst send mail til velforeningen@neskollen.no. NVF følger Nes kommune sin policy og det har vi nå gjort i mange år. Vi kan ikke annet enn å oppfordre dere alle til å kontakte kommunen ved service torget når dere er misfornøyd. Budsjettet for kommunen er det lokalpolitikerne som fastsetter. NVF budsjett for snøbrøyting godkjennes på årsmøtet. Styret har som mål å styre etter budsjett. NVF har laget en oversikt over alle veger/ infrastruktur på Neskollen, se her LINK eller under fliken infrastruktur. Her kan man også lese om hvem som er ansvarlig for hva på Neskollen.

Når det gjelder tidspunkt for brøyting så har det av erfaring og i dialog med leverandør og Nes kommune vist seg at det ofte er uhensiktsmessig å brøyte på Neskollen i tidsperioden fra klokken 14-20. Årsaken til dette er mye trafikk, parkering i vegene og mange lekende barn. Men av og til må vi brøyte i dette tidsrommet. Følg med på barn under 12 år når det brøytes i ditt område.

Vi ber samtidig om at det ikke parkeres langs med veiene og selvsagt heller ikke på gangvegene. Det er både trafikkfarlig og til hinder for brøytemannskapene. Veiene på Neskollen er smale og har aldri vært tiltenkt parkering. Parkering av kjøretøyer skal foregå på egen eiendom uavhengig om man bor i sameie eller i enebolig. Må brøyting avbrytes grunnet blokkerende biler så må beboerne i den aktuelle veien selv koste brøyting eller måke for hånd.

Grøfter langs alle veiene eies av NVF eller Nes kommune. 1.5 meter fra asfalt er alltid grøft. Dette er viktige deponerings soner og skal ikke benyttes til søppel hus, parkering etc uten at det er klarert med styret eller Nes kommune. Både Nes kommune og NVF har full rett å deponere snø på privat eiendom, dersom det er hensiktsmessig for å holde vegen åpen.

Velforeningen har ikke noen vakttelefon og vi ber om at det respekteres.
Forhold rundt brøyting og tilbakemeldinger tar vi mot på e-post vi ber at dere først leser under fliken infrastruktur der det ligger mye info. Vi leser alle henvendelser, men har ikke kapasitet til å svare på alle.

Kommunens vakttelefoner finner du på nettsidene til Nes kommune.

Vedlegg

Fibernett

Fibernett

Neskollen Velforening og Eidsiva er enige i betingelser for utbygging av fibernett på velforeningens grunn på Neskollen.

Eidsiva bygger fiberanlegg med oppstart vinteren 2017. Man bygger installasjonen på en måte som sikrer fremtidige muligheter mht å koble til flere på nettet. Det vil være mulig å koble til private eneboliger og hele borettslag.

Eidsiva har fullmakt til å grave i grøfter, på fellesarealer og over alle innkjørseler som er på Velforeningens og Nes kommune sin grunn. Innkjørsel er en del av vegen og ikke i privat eie hos den som eier eiendommen. Vår felles kontrakt omhandler dette og skal sikkre at de opparbeidede arealene blir tilbakestilt. Bor du i et sameie så kontakt styret for nærmere opplysninger.

Prosjektleder Eidsiva Frank Werner Jensen frank.jensen@eidsiva.no

Prosjektleder underentreprenør graving Amund Holberg amund.holberg@brunbjorn.no

Kontrakt Eidsiva-Neskollen velforening

Vedlegg