Innkalling til årsmøte 2021

Neskollen velforening inviterer til elektronisk årsmøte onsdag 24 mars klokken 19.00. Registrering kommer til å skje elektronisk. LINK De påmeldte vil kort tid før møtet få en link til et Teamsmøte. Dersom noen av spesielle grunner ikke kan delta elektronisk vil vi prøve å legge til rette for at de kan delta fysisk i møtet. De som ønsker å benytte seg av det må melde fra til oss før fristen. De få plasser som vi kan tilby fordeles av styret og vil fortrinnsvis gå til eldre medlemmer. Frist for påmelding og saker til årsmøtet er satt til 8 mars. Fristen er absolutt.

Det presiseres at spørsmål og innspill bes tatt opp etter møtet. Vi har ved flere anledninger fått kritikk for at møtene ellers blir alt for lange. Det er mange spørsmål som gjentas og mange av disse spørsmålene er ofte allerede besvart på vår nettside. Anbefaler å bruke søk-funksjonen.

Saker som ønskes tatt opp bør være av en type som lar seg stemme over. Les våre vedtekter før dere melder saker. Alle som melder en sak får et svar. Det er viktig at de som ikke får et svar kontakter oss på nytt. e-poster kan gå i spamfilter. Det stilles krav til at alle som melder en sak selv må legge den frem. Styret kommer siden med sin innstilling og så stemmes det over saken. Avstemningen vil da foregå ved Teams funksjonen «hånd opp.» Synspunkter og innspill ber vi medlemmene komme med fortløpende igjennom året på velforeningen@neskollen.no

Styret har valgt å endre så lite som mulig i den tid vi vært begrenset av Corona. Medlemsavgiften er ikke endret fra 2020. Vi legger ikke opp til store endringer i vårt servicetilbud og vi har prøvd å oppdatere nettsiden fortløpende men referat fra møter og relevant info som nyhetssaker.

Dersom noen av våre medlemmer ønsker og benytte seg av fullmakt så er dette beskrevet i vedtektene. Siden fullmakter må kontrolleres opp mot elektroniske påmeldingslister så må fullmakt være sendt inn før fristen, som er satt til 8 mars. Fullmakt finner dere i årsmøtedokumentene.

Årsmøtedokumenter inklusiv budsjett, regnskap, agenda og saksliste legges ut her så snart de er tilgjengelig. LINK

Styret

Trefelling langs Melkevegen

Nes kommune kommer til å tynne ut skogspartiene langs med Melkevegen i vinterferien

Nes kommune starter opp uttynning av skogspartiene langs Melkevegen i uke 8. Velforeningen og Nes kommune har hatt felles befaring og tilnærmingen blir som følger. De høyeste trærne prioriteres først. Spesielt høye og gamle grantrær prioriteres tatt ned. Man etterstreber et mangfold der ulike typer trær blir stående og ikke alt for tett. Furu og Bjørk som er friske blir stående men det sørges for avstand. Kratt fjernes i den grad det kan gjøres maskinelt.

Vi ber at de barn som er ute og leker på feltet i perioden uke 8 og 9 informeres om at de hører på mannskapene og ønsker de stå og se så må de holde god avstand. Mannskapene stenger for gjennomgående trafikk akkurat når trær felles. Det må påregnes noe venting i de tilfeller trær felles ut mot veg.

Har du/dere ønsker om at mannskapene skal ta enkelte trær som ev står ubeleilig til så er det bare å ta kontakt med dem men det ligger føringer for området slik at alle trær kan ikke felles foran en eiendom bare for å skape solfylte forhold. Noen trær er det få av slik at det er også en føring for mangfold. ‘

Velforeningen håper at de aller fleste blir fornøyde og at dette kommer til å føre til lyse og fine forhold uten at alt grønt blir borde.

Styret

E-16 dialogmøte

Neskollen velforening har gjennomført dialogmøte med Nye veier og Ordfører Grete Sjøli

Som tidligere annonsert så har Neskollen Velforening valgt å benytte seg av anledningen til å kommentere korridorvalg. LINK

I linken kommenteres også vårt mandat til å fremme saken.

Vi har kun mottatt en innsigelse på annonsert standpunkt og det var at vi burde gjennomført et møte i sakens anledning. Det har ikke vært mulig å gjennomføre et ekstraordinært årsmøte i henhold til våre vedtekter (dette må alltid annonseres i god tid iht vedtektene) og vi har ikke lov iht smittevernregler og Nes kommunes policy mht utlån av kommunale lokaler (skolen). Slik at det har dessverre ikke vært mulig å gjennomføre et ekstraordinært årsmøte.

Vi har derfor samlet oss rundt følgende vurdering på vegner av våre medlemmer. Link

Vår vurdering er at den favner bredt og at de aller fleste som eier bolig på Neskollen kan stille seg bak.

Møtereferat er vedlagt

Saksgangen nå er at Nye veier samler sammen de innspill som er mottatt før fristen den 23 november. Materialet sammenstilles og vil bli en del av utredningen av de ulike korridorene. Det er et viktig poeng at Neskollen Velforening tar kun stilling trasevalg. Vi har ikke tatt stilling til andre spørsmål i anledning ny E-16 mellom Kongsvinger og E-6. Politisk behandling i Nes kommune over nyåret. Nes kommune er regulerende myndighet for trassen igjennom Nes kommune.

Styret Neskollen Velforening

Gatelys

Nå blir det endelig gatelys hele året. I perioden 18 mai til skolestart skal det på nytt tennes gatelys på Neskollen

Raumnes 3/11

Neskollen velforening har helt siden kommunestyret valgte å slukke vei/ gatelys hele døgnet på sommerstid prøvet å få endret denne beslutning. Vi har snakket med både administrasjon, politikere og ordfører. Vi har skrevet i Raumnes flere ganger og vi har også fått saken belyst av Raumnes 2 ganger.

Link til artikkel 2019 Raumnes

Link til artikkel 2020 Raumnes

Brev til ordføreren

Nå har endelig kommunestyret enstemmig besluttet å gå tilbake på dette uheldige vedtaket. Administrasjonen har fått i oppdrag å se på tekniske løsninger som skal sikre at det ikke lyser når det er lyst. I så måte skal også miljøperspektivet være ivaretatt i det nye vedtaket. (Lys når det trengs og ikke når det ikke trengs)

Kommunestyret har også valgt å tilby snøbrøyting på 7 cm snødybde mot tidligere 10. En tjeneste som kommer godt med på Neskollen som er både bratt og trangt på enkelte plasser. Velforeningen hekter seg på og kommer til å etterstrebe lik brøyting som på de kommunale veiene. Det blir helt sikkert ikke bra nok for alle men vi tror at det store flertallet setter pris på dette. Kost/ nytteprinsippet skal selvsagt gjelde.

Styret Neskollen velforening

Julegrantenning

Grunnet Corona så har Velforeningen valgt å ikke gjennomføre felles julegrantenning i år. Det er trist da dette vært et populært innslag i førjulstiden for mange. Velforeningen kommer selvfølgelig til å ordne med et juletre som vi alltid gjør. Vi håper det gleder litt i denne litt vanskelige og krevende tiden.

Juletretenning

Det er nesten så man savner dugnad, vel alle gjør nok ikke det men noen av oss kanskje. Håper alle uansett får en fin førjulstid på Neskollen når den tid kommer.

Styret og arr komiteen

Ny E-16 Kongsvinger til E-6

Hva mener Neskollen Velforening om korridorene?

Med bakgrunn i følgende styremøtevedtak så skal Neskollen velforening møte Nye veier for dialogmøte den 4 november. Vedtak:

2E16-prosjektet
Styret diskuterte prosessen og de fire alternative korridorene. Styret mener vi har mandat til å uttale oss på velforeningens vegne i medvirkningsprosessen, jf. vedtektenes §2.1.1: «Styret skal ivareta medlemmenes interesser overfor offentlige myndigheter og andre institusjoner i saker som angår alle i fellesskap.» Styret er først og fremst opptatt av å unngå økt støy og forurensning for beboerne på Neskollen. Styret vurderer foreløpig alternativ C og F som dårligst i den sammenheng. Styret kommer til å delta i folkemøter utover høsten for å innhente mer informasjon og kunnskap. Målet er en tydelig tilbakemelding til kommunens planarbeid med innregulering av ny E-16.

Vi kommer til å bruke følgende kulepunkt som innspill i dialogmøtet. Kulepunktene er våre offisielle bekymringer til de 2 alternativ som berører Neskollen boligfelt direkte.

 • Trasse C og F har umiddelbar nærhet* til idrettsparken på Neskollen med Nes arena, aktivitetsflater og fotballbaner for utøvere i alle aldre.
 • Trasse C og F har umiddelbar nærhet til Romerike international School som er en barn og ungdomsskole og direkte nabo med Nes Arena.
 • Trasse C og F har umiddelbar nærhet* til Nes største barneskole uteområder som grenser til nevnte korridorer.
 • Trasse C og F ligger tett opp til 2 av Nes største barnehager.
 • Trasse C og F har umiddelbar nærhet og grenser til grøntområder på bygdas største byggefelt beregnet på barnefamilier.
 • Trasse C og F vil redusere livskvalitet for mange. Det er i dag 900 familier/ husstand på Neskollen og flere skal vi bli. En 4 felts motorveg vil gi støy, svevestøv og et trafikkbilde som ikke er ønskelig tett opp mot tettbebyggelse.
 • Det er ikke mulig med støydemping da feltet er på en kolle.
 • Trasse C og F vil gi tilsvarende utfordringer med Kvernberget som er tiltenkt boligbebyggelse på ikke dyrket mark. Skispor og turstier som forbinder Neskollen med Vormsund vil ikke være mulige å bruke.
 • Neskollen og Kvernberget gir store og gode muligheter for fremtidig utbygging på fjell men med en 4 felts motorveg som direkte nabo vil ikke disse boligfeltene kunne levere «det gode liv»

*med umiddelbar nærhet menes at korridor C og F ligger vesentlig nærmere Neskollen en dagens trasse.

Har du innspill som du mener er relevant for vår videre dialog med Nye veier og til slutt med Nes kommune så kan vi kontaktes på velforeningen@neskollen.no

Relevant informasjon finner man på E16 portalen.no

Styret

neskollen-vel-logo

Styremøtereferat og litt info

Styret har behandlet trefelling langs med Melkevegen, valg av E-16 trasse, søppelstativer og sosiale medier i møte den 6 oktober. Les mer om hva styret mener om dette i møtereferater. Dette for at alle som meldt saker og som lurer på hva som blir behandlet og besluttet skal kunne følge med på hva Velforeningen gjør.

Velforeningen kontaktes på velforeningen@neskollen.no og gjelder det økonomi så bruk kasserer@neskollen.no

Hilsen styret

Årsmøte i Neskollen velforening er gjennomført

neskollen-vel-logo

Forsinket årsmøte i Neskollen velforening er gjennomført i Nes arena.

Relevante dokumenter ligger under årsmøtedokument. Saken med fotballbaner, garasje og servicebygg er vedlagt slik at de som er interessert kan lese seg opp.

Heller ikke i år har noen meldt seg til hverken arbeidsutvalg eller valgkomité slik at disse verven er ikke tilsatt.

Styret

Årsmøte

Neskollen velforening inviterer til årsmøte 1 september 18.30 i Nes arena. Registrering fra 18.00. Vi kommer til å følge FHI sine anbefalinger. Alle må bidra til å holde avstand. Kun saker som er meldt behandles og møtet etterstrebes å gjennomføres så raskt det lar seg gjøres for å unngå smitte. Videre instruksjoner ved registrering. De som ikke føler seg helt friske må bli hjemme!

Vi forholder oss til agenda som er lagt ut for møtet den 12 mars. Vi velger å orientere om årsmøtet nå og ikke midt i ferien.

Det presiseres at spørsmål og innspill bes tatt opp etter møtet. Vi har ved flere anledninger fått kritikk for at møtene ellers blir alt for lange. Det er mange spørsmål som gjentas og mange av disse spørsmålene er ofte allerede besvart på vår nettside. Anbefaler å bruke søk-funksjonen.

Saker som ønskes tatt opp bør være av en type som lar seg stemme over. Les våre vedtekter før dere melder saker. Alle som melder en sak får et svar. Det stilles krav til at alle som melder en sak selv må legge den frem. Synspunkter og innspill ber vi medlemmene komme med fortløpende igjennom året på velforeningen@neskollen.no

Saker som skal behandles utover fast agenda er:

 1. Hvam-il ønsker utvidelse av dagens 11 er bane. Velforeningen gis mandat av årsmøte til å utvide tomta som idrettslaget disponerer. Målet er en fullstørrelse 11 er fotballbane inklusiv toalett, lagerrom, kiosk og garderobeløsning. For dette kreves utvidelse av tomta idrettslaget disponerer. Det stemmes om Velforeningen får mandat til å avgi grunn til disse formål.
 2. Noen ønsker seg søppelkasser for plast. Dagens løsning er med spesielle søppelsekker. Ønsker årsmøtet at Velforeningen skal jobbe for en slik løsning eller er man fornøyd med dagens løsning?
 3. Styret har planer om å anlegge en Tuftepark. Vi informerer om tiltaket og inviterer til kort dialog rundt tiltaket.

Årsmøtedokumenter finner dere her

Velkomne ønsker styret